Catalogue of ephebes

AIUK 11 (Ashmolean Museum, Oxford) no. 10 Date: 195/6 AD
 
Above pediment ἀγαθῆι [τύχηι]
Pediment with relief depicting flying Nike
Relief of ephebes exercising with Herakles
ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων [- - -] ἐπὶ ἄρχοντος Γ̅· Ἑλβιδίου Σε[κούνδ]ου Παλληνέως ἀνέγραψεν τούς τε συνάρχοντας καὶ [τοὺς ὑ]π αὐτῷ ἐφηβ̣εύσαντας. (5)ἀντικοσμήτης Πό Αἴλιος Ϊ[σόχρυ]σ̣ος Παλληνεύς.
col. 1
παιδοτρίβης διὰ βίου Νεικόστρατος Ἱλάρου Παλ γραμματεὺς διὰ βίου ἱερεὺς Στρ[ά]των Ἀχαρ τὸ διʹ (10)σωφρονισταί Ἡρακλέων Ͻ Φλυ Ἀπολλώνιος Ζωσίμου Βησ Ἐλευσείνιο[ς] Σόφου Κηφι Σωτᾶς Ͻ ἐξ Οἴ (15)Ἀφροδείσιο[ς Ἐπ]αφρο Στει Ἐλπίνεικο[ς] Μυρι ὑποσωφ[ρονι]σταί Ἰσίδοτος Ͻ Σουνι Ἀπελλῆς Ͻ Ἀντ[ι] (20)Ἀθηνόδωρο[ς Ͻ] Ἑκα Διονύσιος Σ[ώτ]ου ἐξ Οἴ Λεωνίδης Σ[ωτί]ω Ἀθμ Παράμονος [Ῥαδι]νοῦ Ὤαθ προστάτη[ς] (25)Πό Αἴλιος Παιδ[έ]ρως Παλ ἡγεμών Ἀθηνόδωρος Ͻ Ἀθμο ὁπλομάχος [Ζω]ΐλος Εἰρηνα[ί]ου Φλυ (30)δ[ιδ]άσκαλος Ζώσ[ιμ]ος Ἀλεξάν Λαμ ὑποπαιδοτρίβης Εὐτυχια[νὸ]ς Ὑακίν Σφήτ ὑπογραμματεύς (35)Πό. Αἴλ. Ἄνθος [Ἠ]ρεσί κεστροφύλαξ Κάρπος Ͻ Ἀ[ρ]αφ ἐκ τῶν σεβαστοφορικ[ῶ]ν ἐδόθη τοῖς ἐφήβ[ο]ις πᾶσι ἐ[ν] (40)Πλαταιαῖς τῶι δ[ι]αλόγω[ι] ἑκάστωι 𐆖 Γ̅ καὶ ὑπὲ[ρ] τῆς ὑγείας τοῦ Αὐτοκράτορος εἰς θυσίας τοῖς περὶ τὴ̣ν ἐπιμέλειαν αὐτῶν τε[τ]α- (45)γμένοις ἑκάστωι 𐆖 Ε̅ καὶ ἐκ τῶν περισσῶν ἐπετελέσθη ὁ ἀγὼν τῶ[ν]   Ἀθηναίων vacat
Φιλιστείδ[ης Ͻ Πειρ]αιεὺς καὶ Πό Αἴλ Κορνήλιος Παλ~ (50)ναυμαχ[ήσαντε]ς Μουνίχια συνεστεφανώθησαν vacat
Relief (boat)
col. 2
ἄρχων καὶ γυμνασίαρ[χος] δι ὅλου ἔτους Φιλιστείδης Ͻ Π[ειρ] στρατηγός (55)Πό Αἴλ Κορνήλιος Πα[λ] κῆρυξ Φλά Μαρεῖνος Παια βασιλεύς Πό Αἴλ Φείδιμος Παλ (60)ἐπετέλεσεν τὸν ἀγῶνα τῶν Ληναίων καὶ ἑστίασε τοὺς συνεφήβους καὶ τοὺς περὶ τὸ Διογένειον πάντας (65)πολέμαρχος Αὐρ Διονυσόδωρος Ἀχαρ ἀγορανόμοι Διονυσόδωρος Ͻ Βησαι Μηνόδωρος Εὐόδου Ἀχαρ (70)ἐπετέλεσαν τοὺς Κύθρους ἀγωνοθέται Ἀντινοείων ἐν ἄστει Ἀπολλώνιος Ͻ Πειρ Ἁδριανείων (75)Αἴλ Ἐρωτιανὸς Φλυ Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι Νεικόστρατος Νείκωνος Τριν Θησείων Περικλῆς Προσδέκτου Κεφ (80)Φιλαδελφείων Αὐρ Διονυσόδωρος Ἀχαρ τοῦ περὶ ἀλκῆς Πό Αἴλ Κορνήλιος Παλ Φλά Μαρεῖνος Παια (85)Γερμανικείων vacat Ἀθήναια ἐκ τῶν σεβαστοφορικῶν Ἐπινεικίων (90)Πό Αἴλ Φείδιμος Παλ τὸν ἀγῶνα ἐπιτελέσας ὅμο[ι]ον τῷ περὶ ἀλκῆς εἱστί[ασ]ε τοὺς συνε- φήβο[υς] καὶ τοὺς περὶ τὸ (95)Διογένειον
col. 3
   Ἐρεχθεῖδος [. . . 6 . . .]μος ὁ καὶ Ἐλευσ̣είνιος Κηφ [. . . 6 . . .]νιος ὁ καὶ Π Αἴλ Ἐλευσί Κη [. . .]ος Ͻ Κηφ    (100)-ρος Εὐπόρου Κηφ              [. . . 5 . .]η̣τος Δημητρίου Λαμ           -ι̣ος Δημητρίου Λαμ         -ς Ͻ Κηφ            [Ἀπο]λ̣λώνιος Σόφου Κηφ          (105)-λιος Ἐπιγόνου Κηφ           -ιγένης Θάλλου Φηγ            Δ[η]μήτριος Ὀνησίμ Κηφ         Ἑ[ρμ]ῆς Ζωπύρου ἐκ Κη    Αἰγεῖδος (110)Ἀγαθοκλῆς Ἀττικοῦ Γαρ          -ν Ἐ̣πικουριανὸς Γαρ          Πανδιονίδος [Ἐπ]αφρόδειτος Ἀφροδει Στει    [Αἴ]λ Λούκιος Ἀγγε       (115)[Ὀκ]τάβιος Ἐλπινείκου Μυρι     Ἐλπίνεικος Ͻ Μυρι      Μουσώνιος Ἡροξέν Στει            Ἰσίδοτος Ἡροξένου Στει       Θ[ε]α̣γενη̣ς Σπόρου Κυδα             (120)Βάσσος Ͻ Κυθ    Λεωντίδος Σω[τ]ᾶς Ͻ ἐξ Οἴ                  Ζω[. . . . . 9 . . . .]ου ἐξ Οἴ                Ἵλα[ρος Διονυ]σίου ἐξ Οἴ         (125)Πισ- . . . Παιο                 Ζώσ[ιμος Τ]ειμοκρά Λευκ            Ἀττ[ικὸς Φ]ιλήτου Εὐπυ           Πάν[νυχ]ο̣ς̣ Ͻ ἐξ Οἴ             Πτολεμαίδος (130)Ἡρα[κλέ]ω̣ν Ͻ Φλυ            Ἀθή[ναι]ος Ἡρακλέω Φλυ        Διόν[υσι?]ος Φιλοστράτ Βερ           Ἀρτ[έμ]ων Ͻ Φλυ Μητ[ρό]δωρος Ἀρτέμω Φλυ         (135)Σεκ[οῦ]νδος Ρητορικοῦ Βερ    Ἀκαμαντίδος Ἀκάμας Προσδέκτου Κεφ Αὐρ Ἀττικὸς Πορι Πα[ρ]άμονος Μόσχου (140)Διονυσόδωρος Μόσχ       Ἐπένγραφοι Εὐδαίμων Ἀφροδεισίου Κλ Σύνφορος Πρ[ό]σχολος Σωσιπάτρου (145)Φιρμάνιος Πειερίων Κλ΄ Ἑρμείας Φλ Νεικήτης Ζωτικὸς Μητροδώρου Κλ΄ Ἐπίκτητος (150)Εὐτυχιανὸς Περσέ[ω]ς Φ[ι]λοσέραπις Ζωσίμου [Ἀ]ριστοκλείδης Λάιος Νηρέως Ἐπιχάρης Ἰσιδώρου (155)Ζώσιμος Χρυσίωνος Νεικηφόρος Ζωσίμου Γέλως Ͻ Ὄλυμπος Ἀγαθημέρου [Ε]ὔτυχος Ὀνησίμου (160)Πάμφιλος Ͻ Ἔφηβος Ͻ
col. 4
   Ἁδριανίδος Εὔπορος Ἀπο̣λλωνίου Βησ    Ζώσιμος Ἀρίστωνος Βησ (165)Ἡδιανός Ͻ Φηγαι     Μένανδρος Ἡδιανοῦ Φηγ     Ραδινός Ͻ Ὤαθ    Ἀγαθόπους Εἰσιδώρ Ἀφι    Νεικηφόρος Γλύκωνος Βησ (170)   Οἰνεῖδος Χαρίτων Φιλήτου Ἀχαρ       Γαργήττιος Φιλήτου Ἀχαρ   Αἴλ Φιλωνίδης Ἀχαρ       Στράτων Ὀρθαγόρου Φυλά  (175)Ἀθήναιος Φιλοστράτ Ἀχαρ    Κεκροπίδος Φιλήμων Ͻ Τρινε            Ἰσίδοτος Φιλήμονος Τρινε    Εὐοδιανός Ͻ Αἰξω (180)Ἀθήναιος Στεφάνου Ἐπεικ    Ζώσιμος Πολυκτήτου Μελι   vacat    Ἱπποθοωντίδος Πιστοκράτης Πιστικοῦ Πειρ   (185)Διονύσιος Γενεθλίου Πειρ    Διονύσιος Ἰσιδότου ἐκ Κοί    Ἑρμείας Ζωσίμου Πειρ       Φιλοκράτης Γενεθλίου Πειρ      Αἰαντίδος (190)Κλ Ἕλενος Μαρα             Ἰούλ Ἀγρίππας Μαρα       Αὐρ Λυκοῦργος Μαρα        Ἰούλ Διόσκορος Μαρα     Κράτων Διονυσίου Φαλη       (195)Ἀρίστων Ͻ Ψαφι              Ἀντιοχίδος Κλ Ρουφεῖνος Παλ          Πομπηιανὸς Εὐνόμου Παλ     Ἑρμείας Κλεωνύμου Φυρν     (200)Φιλων Ͻ Ἰτεα      Ἀτταλίδος Γοργίας Ἡρακλείδου Σουν    Μόσχος Κορνηλιαν Ἁγν      Βακχύλος Εὐκάρπου Ἀπολ
(205)Αὐρ Σωτήριχος Πραξιτέλης Ͻ Δομετιανὸς Μαρκέλλου Ἀρέσκων Ͻ Μηνόφιλος Σωτῦ (210)Ζώσιμος Αὐγαίου Ἱππεὺς Εἰσᾶ Παράμονος Ͻ Εὔτυχος Ἀσκληπιάδου Ζώσιμος Ἀντωνείνου (215)Ἀττικὸς Ἰκέλου Ἀντιπᾶς Νείκωνος Στρατοκλῆς Πρείμου Δάφνος Ͻ Ἀγαθόπους Εὐφήμου (220)Ἐπαφρόδειτος Εὐφήμου Αὐρ Ἡρᾶς Εὐήμερος Ἀπολειναρίου Νεικηφόρος Διονυσίου vacat θυρωρός· Κορνήλιος Δημήτριος (225)λεντιάριος· Μέλισσος Διοφάντου