List of ephebic friends, 44/5 AD

IG II2 1969 Date: 44/5 AD
 
Of Caesar. In the archonship of Antipatros the younger (44/5),[1] the superintendent being (kosmēteuontos) Kleon, the trainer being (paidotribountos) Dioteimos (5) for the third year, the leader being (hēgemoneuontos) Epiktas.[2] The fierce and legitimate friends (philoi gorgoi gnēsioi): Asklepiodoros, Sosikrates, Agathokles, Diodoros, Markos, Demetrios, Markos, Anthos, (10) Eisidoros, Oinops, Themistas, Philistion, Hygeinos, Demylas, Graphikos, Apollonios, Helix, Diodotos, Diophantos, Primos, Theopompos, Apollonios (son of Apollonios), Elpas, (15) Sympheron, Xystos, Protas, Amyntas, Arestos, Athenais, Protanis, Dionys Physis, Agathas, Alexandros, Olympikos, Eutychides, Eikaros, Herakleon, (20) Leukios, Dionysios, Korymbos, Eukarpos, Alexandros, Hermas, Gaius Menas, Karpos, -iras, Antas, Eisas, [Prosdok]imos. Philistion, having won the boxing (25) at the Germanikeia, dedicated this,[3] inscribing fifty of his friends, the doorman being (thurōrountos) [Sporos].[4]