Decree about weights and measures

SEG 66.125 Date: ca. 120 BC
 
(0)[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τὸ ἐν τῆι Σκιά]- (1)δι ἢ τὸ ἐμ Π̣ειραιε̣ῖ ἢ τ̣ὸ [ἐν Έλ]ε̣[υσῖνι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [ἀ]π̣αχθῆι ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον, Ε[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τοῦ] ἀ̣μφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρου [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - εἰσαγέτωσαν οἱ] ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν ΤΟΤΗΙΩ[- - - - - - - - - - - - τὸν τῶν] (5)[ἀπ]οκηρυξίμων λόγον· ἐὰν δὲ οἰκέτης, μαστιγούσθω πε[ντήκοντα πληγάς, τὸ δὲ μέτρον] ἀφανιζέτωσαν· ἐὰν δ' οἱ ἄρχ̣οντες μὴ̣ συνεπισχύωσι τοῖς̣ ἰδιώταις [- - - ἐπιμελείσθω] ἡ βουλὴ οἱ ἑξακόσιοι. vv αἱ δὲ ἀρχα̣ὶ αἷς οἱ νόμοι προστάτ̣τουσιν πρὸς τὰ κατεσκευασ̣[μένα] σύμβολα σηκώματα ποι⟨η⟩σάμεναι πρός τε τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ ξη̣ρὰ καὶ τὰ σταθμὰ ἀ̣ν[αγ]κ̣αζέτω[σαν] [τοὺ]ς̣ πωλοῦν[τ]άς τι ἐν τῆι ἀγορᾶι ἢ̣ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις ἢ τοῖς καπ̣ηλείοις ἢ οἰνῶσιν ἢ ἀ̣πο[θήκαις] (10)[. . χ]ρῆσθαι τοῖς μέτροις καὶ τοῖς σταθμοῖς τούτοις μετροῦντας πά̣ντα τ̣ὰ ὑγρὰ̣ τῶ̣ι αὐτῶ[ι] [μέτ]ρωι, καὶ μη̣[κ]έτι ἐξέστω μη̣δεμιᾶι ἀρχῆι ποι̣ήσασθαι μήτε μέτρα μήτε στάθμια [μηδὲ] [μείζω] μ̣ηδὲ ἐ̣λάττω τούτων· ἐὰ̣ν δέ τις ποιήσηι τῶν ἀρχόντων ἢ μὴ ἐπαναγκάζη[ι αὐτοὺς] [τού]τοις πω̣λεῖν, ὀ[φ]ειλέτω ἱερὰς̣ τῆι Δήμητρι ⟨κ⟩αὶ τῆι Κόρηι δραχμὰς χιλ̣ίας καὶ ἔστ̣[ω περὶ] [τού]του ἀπογραφὴ τῆς οὐσίας πρὸς τοῦτο τὸ ἀργύριον Ἀθηναίων τῶι βουλομένωι οἷ[ς ἔξ] (15)[ε]σ̣τι[ν ἐπα]νισοῦν [τ]ε κ̣αὶ ἐξετάζειν τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ καὶ τὸν λοιπὸν χρό[νον] [. . κ]αὶ ἐπιμελεῖσθαι τὴν βουλὴν τοὺς ἑξακοσίους τὴν ἀεὶ βουλεύουσαν ἐν τῶι Ἑκα- [τομ]β̣αιῶνι μηνί, ὅπως μηθεὶς τῶν πω̣λούντων τι ἢ ὠνουμένων ἀσυμβλήτωι μέ̣τρω[ι] [μη]δ̣ὲ σταθμῶι χρῆτα̣ι, ἀλλὰ δ̣ικαίοις. τοὺς δὲ πωλοῦντας περσικὰς ξηρὰς καὶ ἀμυ[γ]- [δ]άλας καὶ ἡρακλεωτικὰ κάρυα καὶ κ̣ώνους καὶ καστάναια κ̣αὶ κυάμους Αἰγύπτου (20)[κ]αὶ φοινικοβαλάνους καὶ εἴ τινα ἄλλα τραγήματα μετὰ τούτων πωλεῖται, καὶ θέρμους [κα]ὶ ἐ̣λά̣ας καὶ πυρῆνας πωλεῖν μέτρωι χωροῦντι̣ ἀποψ̣ηστὰ σιτηρὰ ἡμ̣ιχ[ο]ινίκια τρἰα, πωλοῦ[ν]- [τ]ας τῆι χοίνικι ταύτηι κορυστῆι ἐχούσηι τὸ μὲν [βά]θος̣ δακτύλων πέντε, τὸ δὲ πλάτος τοῦ̣ χ[εί]- [λ]ους̣ δακτύλου· ὁμοίω̣ς δὲ καὶ τοὺς πωλοῦντας τάς τε ἀμυγδάλας τὰς χλωρὰς κ̣αὶ̣ τὰς ἐλ̣[άας] [τας προσ]φάτους καὶ τὰς ἰ̣σχάδας πωλεῖν χοίνικι κ[ορ]υστῆι δι̣πλασίονι τ̣ῆς προγεγρ[αμμένης] (25)[ἐχούσηι τὸ] χεῖλος τ̣ριῶν ἡμιδακτυλίων, καὶ χρῆσθαι αὐτοὺς χοίνιξι ξυλίναις· ἐὰν [δέ τις ἐν] [μείζονι πω]λῆι ἢ ἑτ̣έρωι ἀγγείωι ἀμυγδάλας χλωρὰς ἢ̣ ἐλά̣ας προσφάτους ἢ ἰσχάδ̣[ας, μὴ πω]- [λείτω ἔλαττ]ον ἢ μέδιμνον σιτηρόν· ἐὰν δ' ἐν ἐλάττονι π[ωλῆι] ἀγγείωι, ἡ ἀρχὴ ὑφ' ἣν ἂν τ[εταγ]- [μένος ἧι τά] τε ἐνόντα παραχρῆμα ἀποκηρυτ̣τέτω καὶ τὴν [τι]μὴν εἰσαγέτω ἐπὶ τὴν [δημο]- [σίαν τράπε]ζαν καὶ τὸ ἀγγεῖον κατακοπτέ[τ]ω· ἀγέτω δὲ καὶ ἡ μνᾶ ἡ ἐμ̣πορικ̣ὴ στε[φανηφό]- (30)[ρου δραχ]μὰς ἑκατὸν τριάκοντα καὶ̣ ὀκτὼ πρὸς̣ τὰ στάθμια τὰ ἐν τῶι ἀργυροκοπίωι̣ [κ]αὶ [ῥοπ]ὴ̣ν ἐ[χέτω στε]φανηφόρου δραχμὰς δεκαδύο, καὶ πωλε[ίτ]ωσαν πάντες τἆλλα π̣άντα ταύ- [τηι] τῆι μνᾶι πλ̣ὴν̣ ὅσα πρὸς ἀργύριον διαρρήδην εἴρηται πωλεῖν, ἱστάντες τὸν πῆχυν τοῦ ζυγ̣[οῦ] [ἰσόρ]ροπον ἄγοντα τὰς ἑ{ι}κατὸν πεντήκοντα δραχ[μὰ]ς τοῦ σ[τεφανηφ]όρου· τὸ δὲ πεντάμνουν [τὸ] [ἐμπ]ορικὸν ἐχέτω̣ [ῥο]π̣ὴν ἐμπορικὴν μνᾶν̣, ὅπ̣ως ἰσορρόπου τοῦ πήχ̣εως γινομένου ἄγηι ἐμπορ[ι]- (35)[κὰς μ]νᾶς ἕξ· τὸ δὲ τάλαντον τὸ ἐμπορικὸν [ἐχέτ]ω ῥοπ[ὴν μ]ν[ᾶς] ἐμπο̣ρικὰς πέντε, ὅπως καὶ τοῦ[το] [ἰσ]ορρόπου τοῦ πήχ̣εως γινομένου ἄγη[ι] ἐμ̣πο[ρικ]ὸν τά[λαντον καὶ μ]νᾶς ἐμπορικὰς πέντε· [ἔστω δὲ] [σύ]νφ[ω]να πάντα τοῖς ἐν τῶι ἐμπορίωι ζ[υ]γ̣ο[ῖς κ]αὶ στ̣[α]θ[μ]ο[ῖς. ὅπως] δὲ διαμένη⟨ι⟩ εἰς τὸ[ν λοιπὸν] χρόνον τά τε μέτρα κ̣αὶ τὰ σταθμά, παραδο[ῦναι τὰ σύμβολα τὸν κ]αθεσταμένον ἐπὶ [τὴν κατασκε]- υ̣ὴν τῶν μέτρων καὶ τῶν σταθμῶν Διόδωρο[ν] Θ̣εο[φί]λο[υ Ἁ]λ[αιέα τ]ῶι τε ἐν τῆι Σκιάδι καθ̣[ισταμέ]- (40)νωι δημοσίωι καὶ τῶι ἐμ Πειραιεῖ̣ μετὰ τοῦ [ἐπιμελητ]οῦ κ̣[αὶ τῶι ἐν] Ἐλευσῖν⟨ι⟩· οὗτοι δὲ [αὐτὰ] συντ̣ηρείτωσαν διδόντες σηκώματα τῶν τε̣ [μέτ]ρων κ̣[αὶ τῶν στα]θμ̣ῶν ταῖς τε ἀρχαῖ[ς καὶ] το[ῖς ἄλ]- [λ]οις πᾶσ[ι τ]οῖς δεομ̣[έ]νοις, μὴ ἐξουσίαν̣ ἔχοντες μήτε̣ [τὰ σύμβολα μετα]ποι̣εῖ̣ν μήτε ἔξω̣ ἐ[κ]φέρε̣[ιν] [τῶ]ν [κα]τεσκευασμένων οἴκων πλὴν τῶν μολυβδ̣ῶν κε̣[χαραγμένων ση]κωμ̣[ά]των γε[γον]ότων[- - -] [. . .] ἐὰν δέ τ̣ιν̣ας̣ ἀργύριον πράττωντα[ι - - -]ΗΣΑ[.]Ι[.]ΩΟΩ[. . .]ΩΝ[. . .]ΟΜΑΩ[. . . .]ΤΗΙ (45)[. .]ΙΝΕΞΕ[. . . 5 . .]ΟΙ τοῖς χρείαν ἔχουσιν ΛΑΛ[- - - τ]ὸν μὲν ἐν τῆ̣⟨ι⟩ σ[κιάδι - - -]ΑΝ[. . κο] [λα]ζόντω[ν] ο[ἵ τε ἀεὶ] πρυτάνεις καὶ ὁ στρατη̣[γ]ὸς ὁ χ̣[ειροτονηθεὶ]ς̣ ἐπὶ [τὰ] ὅπλα μαστιγοῦντες καὶ κολ[άζον]- [τ]ες κ̣ατὰ τὴν̣ ἀξίαν τοῦ ἀδική[μα]τος, τὸν δ̣' ἐμ̣ Πε[ιραιεῖ] ὁ καθιστάμενος ἐπιμελη̣[τὴς τοῦ λιμέ]- [νο]ς, τὸν δ' ἐν Ἐλευσῖνι ὅ τε̣ ἱεροφάντη̣ς [καὶ οἱ - - - κα]θ[ισ]τάμενο̣⟨ι⟩ ἄ[ν]δρ̣ες καθ' ἕκαστον [ἐνιαυτὸν] ἐπὶ τὴν πανήγυριν· μεταπαραδιδότ̣ω[σ]αν δ̣[ὲ] ο[ἱ δη]μόσ[ιο]ι ἀεὶ τοῖς [με]θ̣' [ἑ]α[υ]τοὺς̣ καθ[ισταμέ]- (50)νοις δημοσίοις με̣τ' ἀναγραφῆς πά̣ντα [τὰ σύμβολα]· ἐὰν δέ τι μὴ πα[ραδῶσι]ν, ε[ἰσπραττέ]- [σ]θωσαν ὑπὸ τῶν τεταγμένω[ν] ἐ̣π' αὐτοὺς κατὰ τὸ ψ̣ήφισμα, καὶ ἐ̣[ὰν δὲ σύμβολα ἀπόληται, κατασκευα]- [ζέσ]θω ἀντὶ τῶν ἀπολομένων [ἕ]τ[ερ]α [σύμβολα· καταβα]λλέσθωσαν δὲ καὶ χειρόγραφον̣ [εἰ]ς τὸ [Μη]- [τρῶ]ιον̣ ὧν ἂν παραλάβωσι καὶ̣ πα[ρ]α[δῶσιν· ἐὰν δὲ τοῦτο μὴ κ]αταβάλωνται, μὴ ἐξέ[στ]ω αὐ[τ]ο[ῖς ἔχειν] [ἑτ]έραν λειτουργίαν· θ̣έτω δ̣[ὲ - - - εἰς Ἀ]κ̣ρόπολιν σηκώματα τοῦ τε̣ ἐμπορι⟨κ⟩οῦ [ταλάν]- (55)[το]υ καὶ δεκάμνου καὶ δίμν̣ου [καὶ μνᾶς καὶ] ἡμιμναίου καὶ ταρτη̣μόρου καὶ χοὸς [καὶ χοίνικος]· [ἐ]ὰν δέ τις ἁλίσκηται κακουργῶν ⟨π⟩ερ̣ὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθ̣μὰ τὰ κε⟨ί⟩με[να ἔν τε τῆι Σκι]- [άδ]ι καὶ ἐν Ἐλευσῖνι καὶ ἐμ Π[ειραιε]ῖ καὶ ἐν Ἀκροπόλει, ἐάν τε ἄρχων ἐάν τε [ἰδιώτης] [ἐ]άν τε δη̣μόσιος, ἔ̣νο[χ]ος ἔ̣στω̣ τῶι ν[όμ]ωι τῶι κε[ιμ]ένωι περὶ τῆς τῶ̣ν κακούργων [ζημίας]· ἐπιμελείσθω δὲ καὶ [ἡ] βου̣[λὴ ἡ] ἐξ Ἀρείου πάγου καὶ τὸν κακουργοῦντά τι πε[ρὶ ταῦτα κο]- (60)λαζέτω κατὰ τοὺς περ̣[ὶ] τῶ[ν] κακούργων κειμένους νόμους. ἀνα̣γράψαι δὲ τό̣[δε] τὸ [ψή]- [φισμ]α [εἰ]ς στήλας λιθ̣[ίν]α[ς τὸν κα]θ̣[ε]σταμένον ἄνδρα ἐπὶ τὴν κατασκευὴν τῶν [μέτρων] [καὶ τῶν στ]αθμῶν καὶ στῆσαι ἐν τοῖς οἴκοις ἐν οἷς καὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ κεῖται. vac. ἐκ τοῦ αὐ̣τοῦ· vac. [τοὺ]ς δὲ ἄρχοντας χρῆσθ[αι] τῶι αὐτῶι μέτρωι κεχ⟨α⟩ραγμ̣ένωι τῶι χαρακτῆρι̣ μολυ[β]- (65)[δ]ῶι πρὸς τὸν ἐν τῆι Σκιά[δι, μ]ὴ πλ̣εῖον πραττομένους τριωβόλου· χρῆσθαι δὲ κ̣α[ὶ] [τ]ὰ̣ς ἀρχ̣ὰς τοῖς προε̣σφραγισμένοις̣ μέτρο⟨ι⟩ς, ἐὰν μή τις τῶν̣ πωλούντω[ν τι] σφραγιστῶι μέτρωι χρῆται.