Habicht, Athens, 192 - Honours for Eurykleides of Kephisia