Decrees relating to the treasury of the Other Gods ("Kallias' decrees")

OR 144 Date: 434/3 BC ?
 
Face A
[ἔδ]οχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε· Μνεσίθεος ἐ- [γ]ραμμάτευε· Εὐπείθες ἐπεστάτε. Καλλίας εἶπε· ἀποδο͂ναι τοῖς θεοῖς [τ]ὰ χρέματα τὰ ὀφελόμενα, ἐπειδὲ τε͂ι Ἀθεναίαι τὰ τρισχίλια τάλαντ- [α] ἀνενένεγκται ἐς πόλιν, ℎὰ ἐφσέφιστο, νομίσματος ℎεμεδαπο͂. ἀποδι- (5)[δ]όναι δὲ ἀπὸ το͂ν χρεμάτον, ἃ ἐς ἀπόδοσίν ἐστιν τοῖς θεοῖς ἐφσεφισμ- [έ]να, τά τε παρὰ τοῖς ἑλλενοταμίαις ὄντα νῦν καὶ τἆλλα ἅ ἐστι τούτον [το͂]ν χρεμάτον, καὶ τὰ ἐκ τε͂ς δεκάτες ἐπειδὰν πραθε͂ι. λογισάσθον δὲ ℎ- [οι λ]ογισταὶ ℎοι τριάκοντα ℎοίπερ νῦν τὰ ὀφελόμενα τοῖς θεοῖς ἀκρ- [ιβο͂]ς, συναγογε͂ς δὲ το͂λ λογιστο͂ν ἑ βολὲ αὐτοκράτορ ἔστο. ἀποδόντον (10)[δὲ τ]ὰ χρέματα ℎοι πρυτάνες μετὰ τε͂ς βολε͂ς καὶ ἐχσαλειφόντον ἐπει- [δὰν] ἀποδο͂σιν, ζετέσαντες τά τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἐάμ π- [ο ἄλ]λοθι ι γεγραμμένα. ἀποφαινόντον δὲ τὰ γεγραμμένα ℎοί τε ℎιερ- [ε͂ς κ]αὶ ℎοι ℎιεροποιοὶ καὶ εἴ τις ἄλλος οἶδεν. ταμίας δὲ ἀποκυαμεύε- [ν το]ύτον το͂ν χρεμάτον ℎόταμπερ τὰς ἄλλας ἀρχάς, καθάπερ τὸς το͂ν ℎι- (15)[ερο͂]ν το͂ν τε͂ς Ἀθεναίας. ℎοῦτοι δὲ ταμιευόντον ἐμ πόλει ἐν το͂ι Ὀπισθ- [οδό]μοι τὰ το͂ν θεο͂ν χρέματα ℎόσα δυνατὸν καὶ ὅσιον, καὶ συνανοιγόν- τον καὶ συγκλειόντον τὰς θύρας το͂ Ὀπισθοδόμο καὶ συσσεμαινόσθο- ν τοῖς το͂ν τε͂ς Ἀθεναίας ταμίαις. παρὰ δὲ το͂ν νῦν ταμιο͂ν καὶ το͂ν ἐπισ- τατο͂ν καὶ το͂ν ℎιεροποιο͂ν το͂ν ἐν τοῖς ℎιεροῖς, ℎοὶ νῦν διαχερίζο[σι]- (20)ν, ἀπαριθμεσάσθον καὶ ἀποστεσάσθον τὰ χρέματα ἐναντίον τὲς βολ[ε͂]- ς ἐμ πόλει, καὶ παραδεχσάσθον ℎοι ταμίαι ℎοι λαχόντες παρὰ το͂ν νῦ[ν] ἀρχόντον, καὶ ἐν στέλει ἀναγραφσάντον μ̣ιᾶι ἅπαντα καθ’ ἕκαστόν τε το͂ν θεο͂ν τὰ χρέματα ℎοπόσα ἐστὶν ἑκάστοι καὶ συμπάντον κεφάλαιο- ν, χορὶς τό τε ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον. καὶ τὸ λοιπὸν ἀναγραφόντον ℎ- (25)οι αἰεὶ ταμίαι ἐς στέλεν καὶ λόγον διδόντον, το͂ν τε ὄντον χρεμάτον καὶ το͂ν προσιόντον τοῖς θεοῖς καὶ ἐάν τι ἀ[π]αναλίσκεται κατὰ τὸν ἐ- νιαυτόν, πρὸς τὸς λογιστάς, καὶ εὐθύνας διδόντον. καὶ ἐκ Παναθεναί- ον ἐς Παναθέναια τὸλ λόγον διδόντον, καθάπερ ℎοι τὰ τε͂ς Ἀθεναίας τ- [α]μιεύοντες. τὰς δὲ στέλας ἐν αἷς ἂν ἀναγράφσοσι τὰ χρέματα τὰ ℎιερ- (30)[ά θέ]ντον ἐμ πόλει ℎοι ταμίαι. ἐπειδὰν δὲ ἀποδεδομένα ι τοῖς θεοῖς [τὰ χρ]έματα, ἐς τὸ νεόριον καὶ τὰ τείχε τοῖς περιο͂σι χρε͂σθαι χρέμασ- [ιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Face B
[ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. - - - ἐπρυτάνευε· - - -] [- - - ἐγραμμάτευε· - - - ἐπεστάτε. - - -] ε̣ἶ̣π̣[ε· . . . . . . 11 . . . . .] [. . . 5 . . τὰ λί]θ̣ινα καὶ τὰς Νί[κας τὰς χ]ρ̣υσᾶς καὶ τὰ Προ[πύλαια· . . . .] [. . . . . 9 . . . .]εθε͂ι παντελο͂ς [. . . . 7 . . .]σει χρε͂σθαι ἀπ[. . . . . . 11 . . . . .] (5)[. . . . . 9 . . . .] κατὰ τὰ ἐφσεφι[σμένα], καὶ τὲν ἀκρόπολιν [. . . . . 10 . . . . .] [. . . . . 9 . . . .]ργ̣μένα καὶ ἐπι[σκευά]ζεν, δέκα τάλαντα ἀ[ναλίσκοντα]- [ς το͂ ἐνιαυτ]ο͂ ℎεκάστο ℎέος [ἂν . . . .]θε͂ι, καὶ ἐπισκευα̣[σθε͂ι ℎος κάλ]- [λιστα. συνε]πιστατόντ[ο]ν δ̣[ὲ το͂ι ἔρ]γ[ο]ι [ο]ἱ ταμίαι καὶ [οἱ ἐπιστάτα]- [ι· τὸ δὲ γράμ]μα τὸν ἀρχιτέκ[τονα ποι]ε͂ν [ὅ]σπερ το͂μ̣ Προ[πυλαίον· ℎοῦ]- (10)[τος δὲ ἐπιμ]ε̣λέσ[θο] μετὰ το͂[ν ἐπιστ]α̣το͂ν ℎόπος ἄριστ̣[α καὶ εὐτελέ]- [στατα . . . 5 . .]έσεται ℎε ἀκρ̣[όπολις] καὶ ἐπισκευασθέ[σεται τὰ δεό]- [μενα. τοῖς δ]ὲ ἄλλοις χρέμα[σιν τοῖ]ς τε͂ς Ἀθεναίας το[ῖς τε νῦν σι]- [ν ἐμ πόλει κ]αὶ ℎάττ’ ἂν τ[ὸ] λο[ιπὸν ἀν]αφέρεται μὲ χρε͂σ[θ]α[ι μεδὲ ἀπα]- [ναλίσκεν ἀ]π’ αὐτο͂ν ἐ[ς] ἄλλο μ̣[εδὲν ἒ] ἐς ταῦτα ℎυπὲρ μυ[ρ]ί[ας δραχμὰ]- (15)[ς ἒ ἐς ἐπισκ]ευὲν ἐάν τι δέε[ι. ἐς ἄλλ]ο δὲ μεδὲν χρε͂σ[θ]α[ι τοῖς χρέμα]- [σιν ἐὰμ μὲ τ]ὲν ἄδειαν φσεφ[ίσεται] ὁ δε͂μος καθάπερ ἐ[ὰμ φσεφίσετ]- [αι περὶ ἐσφ]ορᾶς· ἐὰν δέ τις [εἴπει ἒ] ἐπιφσεφί̣[σ]ει μὲ ἐ[φσεφισμένε]- [ς πο τε͂ς ἀδεί]ας χρε͂σθαι το[ῖς χρέμ]ασιν τοῖ[ς] τε͂ς Ἀθε[ναίας, ἐνεχέ]- [σθο τοῖς α]ὐ̣τοῖς ℎοῖσπερ ἐά[ν τι ἐσ]φέρεν εἴπει ἒ ἐπιφ[σεφίσει. θε]- (20)[οῖς δὲ πᾶσ]ι̣ν̣ κατατιθέναι κ[ατὰ τὸ]ν ἐνιαυτὸν τὰ ℎεκά[στοι ὀφελό]- [μενα παρὰ τ]ο̣ῖς ταμίασι το͂ν [τε͂ς Ἀθ]εναίας τὸς ἑλλενο[ταμίας. ἐπε]- [ιδὰν δ’ ἀπὸ] τ̣[ο͂]ν διακοσίον τα[λάντο]ν ℎὰ ἐς ἀπόδοσιν ἐφ[σεφίσατο ℎ]- [ο δε͂μος τοῖ]ς ἄλλοις θεοῖς ἀ[ποδοθ]ε͂ι τὰ ὀφελόμενα, τα[μιευέσθο τ]- [ὰ μὲν τε͂ς Ἀθ]ε̣ναίας χρέματα [ἐν το͂ι] ἐπὶ δεχσιὰ το͂ Ὀπισ[θοδόμο, τὰ δ]- (25)[ὲ το͂ν ἄλλον θ]εο͂ν ἐν το͂ι ἐπ’ ἀρ[ιστερ]ά. vacat [ℎοπόσα δὲ το͂]ν χρεμάτον το͂ν [ℎιερο͂]ν ἄστατά ἐστιν ἒ ἀν[αρίθμετα, ℎ]- [οι ταμίαι] ℎ̣[ο]ι νῦν μετὰ το͂ν τε̣[ττάρο]ν ἀρχο͂ν ℎαὶ ἐδίδο[σαν τὸν λόγ]- [ον τὸν ἐκ Πα]ν̣αθεναίον ἐς Παν̣[αθένα]ια ℎοπόσα μὲγ χρυ[σᾶ ἐστιν αὐ]- [το͂ν ἒ ἀργυρᾶ] ἒ ὑπ̣ά̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣α̣ στε[σάντον, τὰ δ]ὲ̣ ἄ̣λ̣λ̣[α ἀριθμεσάντον . . .] (30)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -