Decrees honouring ephebes and their superintendent, 40/39 or 39/38 BC

AIUK 4.2 (BM, Decrees of Council and Assembly) no. 16 Date: 40/39 or 39/38 BC
 
Fragments ab
Decree 1 (Honours for sacrifices) [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - εἶπεν· ὑπὲρ ὧ]ν ἀπανγέλλει ὁ κοσμητ[ὴς τῶν ἐφήβων] [- - - - - - - - - - - - ος -ενίδου Μαραθώνιος ὑπ]ὲρ τῆς θυσίας ἧς ἔθυσε̣[ν μετὰ τῶν ἐφή]- [βων ἐν τῶι πρυτανείωι τὰ εἰσιτητήρια τῆι τε Ἑ]στίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θ̣[εοῖς οἷς πάτριον] ἦν ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ [δήμου καὶ παίδων καὶ γ]υναικῶν καὶ τῶν φίλων [καὶ συμμάχων] (5)καὶ γεγονέναι πᾶσι τοῖς θύμα[σι τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ σωτ]ή̣ρια· vv ἀγαθῇ τύχηι δε[δόχθαι τῆι βουλῆι]· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονό[τα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ ὑ]γιείᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῆ[ς βουλῆς καὶ] [τοῦ δήμ]ου καὶ παίδων καὶ γυ[να]ικῶν καὶ τῶν φίλω[ν· ἐπαινέσαι δ]ὲ τὸν κοσμη̣[τὴν - - - ον] [. . .]ε̣νίδου Μαραθών[ι]ον καὶ τοὺς ἐφή[βους καὶ στεφανῶσαι ἕκαστ]ον αὐτῶ[ν θαλλοῦ στεφάν]- [ωι ἐπὶ] τῆι πρὸ[ς ⟨τοὺς⟩ θ]ε̣οὺς εὐσε̣[βείαι καὶ τῆι παρ’ ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν σπουδῆι καὶ φιλοπονίαι], (10)[ἵνα] τού[τω]ν [συν]τελουμένω[ν φαίνηται] ἡ βουλὴ [τιμῶσα αὐτοὺς ἀξίως τῆς ἐπιβαλλούσης τιμῆς].
Decree 2 (Honours for superintendent of ephebes) [. . . . ω]ν Ἀνθεστηρίου Εἰκαριεὺ[ς] εἶπεν· ἐπειδὴ π̣[ρόσοδον ποιησάμενοι οἱ ἐφηβεύσαντες] [ἐπὶ Ν]ικάνδρου ἄρχοντ⟨ο⟩ς (41/0 or 40/39) καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἐ[μφανίζουσιν τὸν κοσμητὴν - - - ον -ενίδου] [Μαρα]θώνιον πεποιῆσθαι αὐτῶν τὴν καθήκο[υσαν ἐπιμέλειαν - - - - - - - - - - - - - - - - - -] . . . 5 . . πρῶτον μὲν θύσαντα τὰς καθηκούσα[ς - - - - - - θυσίας - - - - - - ὑπὲρ - - - - - - τῆς τῶν] (15)[ἐφήβ]ων σωτηρίας ἔν τε τοῖς λοιποῖς διατ[ηρήσαντα - - - ἑαυτὸν ἄξιον - - - τῆς τοῦ δήμου] [χειρ]οτονίας καὶ τῆς περὶ τὴν ἀρχὴν σεμνότ[ητος - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] . . . .ι διατεταγμένοις περὶ τῆς τῶν ἐφήβ[ων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - -]ς εὔνοιαν ἴσην πᾶσιν ἐναποδεδεῖχθαι, π[ροτρεπόμενον δὲ ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτη]- δευμάτων ταῖς τε τῶν φιλοσόφων καὶ ῥητόρ[ων καὶ γραμματικῶν σχολαῖς παρακαθίζειν· παρατυγχά]- (20)ν[ε]ιν δὲ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀεὶ γεινομέ[ναις ἀκροάσεσιν, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῆς ἐν ὅ]- πλοις καὶ ἱππικῆς ἀσκήσεως πολυφροντίσ[τως - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ταῖς ἀ]- ποδείξεσιν καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἀγώνων ὧ[ν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [. .]αις αἷς οἱ νόμοι καὶ ἡ πατρὶς προσέτα[ττον - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - μηδενὸς] [κ]αθυστερῆσαι εἱαυτοὺς μήτε ἐν τ[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (25)[ὑπ]ὲρ τῆς πατρίδος τιμὴ καὶ μα[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [ἑαυ]τὸν παρεσχῆσθαι δι’ ὅλο[υ τοῦ ἐνιαυτοῦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [παρ]ακαλοῦσιν ἐστεφανω[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἐπιχωρῆ]- [σαι τ]ὸν δῆμον αὐτοῖς αἰ[τησαμένοις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [ἐπ]ιγραφὴν τήνδε· ἡ β[ουλὴ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (30)[ἐπ]ὶ Νικάνδρου ἄρχ[οντος (41/0 or 40/39) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ψήφισ]- [μ]α εἰς στήλην λ[ιθίνην - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - δεδόχθαι τῆι βουλ]- [ῆι] τοὺς λαχόν[τας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων κτλ.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fragment c
[ἵνα τούτων συντελουμένων φαίνηται ἡ βουλὴ τὴν καθήκουσαν πρόνοιαν ποιουμένη τῆς τῶν ἐφήβων] [ἀγ]ωγῆς κα[ὶ τι]μῶσ[α τοὺ]ς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρ[ῶν].
Decree 3 (Honours for ephebes and their officers) [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]- (35)[ω]ν Ἀνθε[σ]τηρίου Εἰκαριεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔ[φηβοι οἱ ἐπὶ Νικάνδρου ἄρχοντος (41/0 or 40/39) ἀπὸ τῆς πρώ]- [τη]ς ἡλικίας ἄνδρες ἀγαθοὶ καθεστήκασιν διάγο[ντες? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ․ς πεποίηνται τῶι τε κοσμητ[ῆι] κ̣α[ὶ] τοῖς παιδευ[ταῖς - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] τὰ τῆς πόλεως συμφ̣[έρ]οντ[α] ἐξ ἑτο⟨ί⟩μου πράτ[τοντες - - - - - - - - - - - - - - - οὐδένα κο]- πον περικλείνοντ[ες] περί τ[ε] τὴν ἑατῶν σωφρο[σύνην - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (40)ταῖς τε τῶν φιλοσόφων καὶ ῥητόρων καὶ γραμματικῶν [σχολαῖς καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀεὶ γει]- νομέναις ἀκροάσεσιν παρατυγχάνοντε̣ς, περί τε τ[ὴν ἐν τοῖς γράμμασιν ἄσκησιν καὶ τὴν ἐν τοῖς ὅ]- πλοις γυμνασίαν καὶ τὴν περὶ τὰ ἱππικ[ὰ] φιλοπ̣ονίαν [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] πεποίηνται πρεπόντως ἑαυτοῖς, ἐπί τε τῶν ἱερῶ[ν ἀγώνων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] τάς τε καθηκούσας ἑαυτοῖς ἐξόδους [κ]ατ[ὰ τὴν χώραν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τοὺς] (45)θεοὺς θυσία[ι]ς καὶ τιμαῖς μεγαλομερῶς ἀν[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἀξί]- ως ἑαυτῶν καὶ τῆς πατρίδος, ἔν τε ταῖς π[ομπαῖς - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [. τ]ῶν τε τελετῶν ἁπασ[ῶν ὧ]ν πάτριον ἦν [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fragment d
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] τ[ὴ]ν τ[ῶ]ν βυβλίων ἀνάθεσιν ἐποιήσ[αντο] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τε]ρον τῶν λοιπῶν καθιερῶσαι ἐμ πᾶσ- (50)[ιν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - σεμ]νῶ̣ς̣ καὶ φιλοτείμως καὶ μεγαλομερῶς ἀν- [αστρεφόμενοι· ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλ]ῆι, τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσ- [αν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμη]ν [δ]ὲ [ξυ]νβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμο[ν] [ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους] το[ὺ]ς ἐ[π]ὶ Νικάνδρου ἄρχοντος (41/0 or 40/39) καὶ στεφανῶ[σ]- [αι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι ἐφ’ ἧι πεποίη]νται εὐτα[ξίαι] καὶ τῆι περὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐ[πιτηδ]- (55)[ευμάτων σπουδῆι, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέ]φανον Διον[υ]σ[ί]ων τραγῳδῶν τῶι καινῶι ἀγῶ[νι] [- - - · τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφ]άνου [ἐπι]με[λη]θῆ[ναι] τούς τε στρατηγοὺς καὶ τ- [ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· ἐπαινέσαι δὲ κ]αὶ τοὺς παιδευτὰς αὐτῶν τόν τε παιδοτρίβην [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - καὶ τὸν γραμμ]ατέ[α Ἀ]λέξανδρον Ἀλεξάνδρου Ἁλαιέα καὶ τ- [ὸν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] καὶ τὸν ὁπλομάχον διὰ τοῦ ἐνιαυ- (60)[τοῦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἄρ]ξαντας τοῖς ἐφ[ήβ]οις, καὶ στεφανῶσαι ἕκαστο[ν] [αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι ἐφ’ ἧι πεποίηνται] ἀν̣[α]στροφ[ῆι· ἐπ]ιχωρῆσαι δὲ αὐτοῖς καὶ πίνα- [κα - - - ἀναθεῖναι - - - ἀναγράψαι] δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων ε[ἰς] στήλη[ν] κ- [αὶ στῆσαι ἐν ὧι ἂν τόπωι βούληται - - -]ος Μαρα̣θώνιος, ἵνα τούτων συντελουμένω[ν] [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς ἀπὸ] τῆς πρ[ώ]της ἡλικίας τῶν νέων ἐπιδι- (65)[δόντας ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ γί]νων[ται] καὶ ἕτεροι ζηλωταὶ τῶν [ὁμοίων]. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ?