Honours for ephebes

IG II3 1 957 Date: Ca. 270? BC
 
. . . [1] Ch- of - Atheno- of - Konon of Atene Demetrios of -
(5) ErechtheisIII Dioskourides of - Nikophemos son of Kephisia Theoros of Kephisia Nikokles of Lamptrai (10) Dinias son of Euonymon
AigeisIV Meidon of Erchia or Erikeia Epikles of - Philoxen- of - (15) Nikagoras of - Homeros of -
PandionisV A- of - Unknown number of lines lost [LeontisVI] . . . trace (20) -kles of Sounion or Skambonidai -krates of Kettos Demodokos of Potamos -phanes of Sounion
Crown