Honours for the prytany of Aigeis

IG II3 1 956 Date: Ca. 270? BC
 
. . .
col. 1
lost[1]
col. 2
Kollytos Hieromnemon son of Poykl(-) Aristokrates Pherekles son of Philokrates (5) Euphemos son of -
Teithras Polystratos son of Dorkeus Theopompos Xeno-
(10) Phegaia Antiphon son of Polyeuktos Isokles son of Isokles Kephisodoros - . . .
col. 3
(15) Plotheia Dexippos - Periandros or Peithandros -
Kolonos Cha- - . . .