Decree honouring Lykourgos of Boutadai

AIO 871 Date: 307/6 BC
 
Literary version (Plut. Lives of the Ten Orators 852) (851f) Λυκόφρων Λυκούργου Βουτάδης ἀπεγράψατο αὑτῷ εἶναι σίτησιν ἐν πρυτανείῳ κατὰ τὴν δοθεῖσαν δωρεὰν (852a) ὑπὸ τοῦ δήμου Λυκούργῳ Βουτάδῃ· ἐπὶ Ἀναξικράτους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος ἕκτης πρυτανείας, Στρατοκλῆς Εὐθυδήμου Διομειεὺς εἶπεν. ἐπειδὴ Λυκοῦργος Λυκόφρονος Βουτάδης παραλαβὼν παρὰ τῶν ἑαυτοῦ προγόνων οἰκείαν ἐκ παλαιοῦ τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν ⟨...⟩, καὶ οἱ πρόγονοι οἱ Λυκούργου, Λυκομήδης τε καὶ Λυκοῦργος, καὶ ζῶντες ἐτιμῶντο ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τελευτήσασιν αὐτοῖς δι’ ἀνδραγαθίαν ἔδωκεν ὁ δῆμος δημοσίας ταφὰς ἐν Κεραμεικῷ, καὶ Λυκοῦργος αὐτὸς (852b) πολιτευόμενος νόμους τε πολλοὺς καὶ καλοὺς ἔθηκε τῇ πατρίδι, καὶ γενόμενος τῆς κοινῆς προσόδου ταμίας τῇ πόλει ἐπὶ τρεῖς πενταετηρίδας καὶ διανείμας ἐκ τῆς κοινῆς προσόδου μύρια καὶ ὀκτακισχίλια καὶ ἐνακόσια τάλαντα, πολλὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν διὰ πίστεως λαβὼν καὶ προδανείσας καὶ εἰς τοὺς τῆς πόλεως καιροὺς καὶ τοῦ δήμου τὰ πάντα ἑξακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα, δόξας δὲ ἅπαντα ταῦτα δικαίως διῳκηκέναι πολλάκις ἐστεφανώθη ὑπὸ τῆς πόλεως, ἔτι δὲ αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου χρήματα πολλὰ συνήγαγεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ παρασκευάσας τῇ θεῷ κόσμον, Νίκας τε ὁλοχρύσους πομπεῖά τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ κόσμον χρυσοῦν (852c) εἰς ἑκατὸν κανηφόρους, χειροτονηθεὶς δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ πολέμου παρασκευῆς ὅπλα μὲν πολλὰ καὶ βελῶν μυριάδας πέντε ἀνήνεγκεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, τετρακοσίας ⟨δὲ⟩ τριήρεις πλωΐμους κατεσκεύασε, τὰς μὲν ἐπισκευάσας τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς ναυπηγησάμενος, πρὸς δὲ τούτοις ἡμίεργα παραλαβὼν τούς τε νεωσοίκους καὶ τὴν σκευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ Διονυσιακὸν ἐξειργάσατο, καὶ ἐπετέλεσε τό τε στάδιον τὸ Παναθηναϊκὸν καὶ τὸ γυμνάσιον τὸ κατὰ Λύκειον κατεσκεύασε, καὶ ἄλλαις πολλαῖς κατασκευαῖς ἐκόσμησε τὴν πόλιν, Ἀλεξάνδρου τε τοῦ βασιλέως ἅπασαν (852d) μὲν τὴν Ἀσίαν κατεστραμμένου, κοινῇ δὲ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν ἐπιτάττειν ἀξιοῦντος, ἐξαιτήσα⟨ντο⟩ς Λυκοῦργον ὡς ἐναντία πράττοντα αὐτῷ, οὐκ ἐξέδωκεν ὁ δῆμος ⟨διὰ τὸν⟩ παρ’ Ἀλεξάνδρου φόβον, καὶ διδοὺς εὐθύνας πολλάκις τῶν πεπολιτευμένων ἐν ἐλευθέρᾳ καὶ δημοκρατουμένῃ τῇ πόλει διετέλεσεν ἀνεξέλεγκτος καὶ ἀδωροδόκητος τὸν ἅπαντα χρόνον· ὅπως ἂν εἰδῶσι πάντες, διότι τοὺς προαιρουμένους ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας δικαίως πολιτεύεσθαι καὶ ζῶντας μὲν περὶ πλείστου ποιεῖται καὶ τελευτήσασι δὲ ἀποδίδωσι χάριτας ἀειμνήστους, (852e) ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχθαι τῷ δήμῳ ἐπαινέσαι μὲν Λυκοῦργον Λυκόφρονος Βουτάδην ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης καὶ στῆσαι αὐτοῦ τὸν δῆμον χαλκῆν εἰκόνα ἐν ἀγορᾷ, πλὴν εἴ που ὁ νόμος ἀπαγορεύει μὴ ἱστάναι, δοῦναι δὲ σίτησιν ἐν πρυτανείῳ τῶν ἐκγόνων ἀεὶ τῶν Λυκούργου τῷ πρεσβυτάτῳ εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον, ἀναθεῖναι δ’ αὐτῷ or περὶ αὐτοῦ — καὶ εἶναι κύρια — πάντα τὰ ψηφίσματα τὸν γραμματέα τοῦ δήμου ἐν στήλαις λιθίναις καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει πλησίον τῶν ἀναθημάτων· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῶν στηλῶν δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου πεντήκοντα δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τὰ ⟨κατὰ⟩ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμῳ.
Inscribed version Fragment a [ἐπὶ Ἀναξικράτους ἄρχοντ]ος· ἔδοξεν τῶι δήμωι· Στρατ- [οκλῆς Εὐθυδήμου Διομεεὺ]ς εἶπεν· [ἐπ]ε[ιδὴ Λ]υκοῦργο[ς] [Λυκόφρονος Βουτάδης παρ]αλ[α]βὼν [πα]ρ[ὰ τῶν ἑ]α[υ]τοῦ π[ρ]- [ογόνων οἰκείαν ἐκ παλαιοῦ] τ[ὴν] πρ[ὸς τὸν δῆμ]ον εὔνο[ι]- (5)[αν - - - - - - - - -]ΛΡ. .Α. [- - - - - - - - - στ]εφαν. - - - - - - - - -τ. . . - - - - - - - - -ΤΟΝ. - - - - - - - - -Ι.Ι. (10)- - - - - - - - -Ν. - - - - - - - - -σ̣χ̣ω̣ν̣ . . - - - - - - - - -ε̣δ̣ε̣.ε̣. .
Fragment b
- - - - - - - - - εἰς . . [- - - - - - - - - τοὺς λιμέν]ας [τῆς πόλεως?] ἀφικν- [ούμενοι θεωρῶσιν? - - - κ?]αὶ κ[εκο]σμημένην τὴν [πόλιν κατασκευαῖς? καταξίαις] τῆς ὑπαρχούσης αὐτε- (5)[ῖ δόξης τοὺς μὲν νεωσοίκους ἐ]ξωικοδόμησεν· τὴν δὲ σ- [κευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ] Διονυσιακὸν ἐξηργάσα- [το, τό τε στάδιον τὸ Παναθην]αϊκὸν καὶ τὸ γυμνάσιον τ- [ὸ κατὰ τὸ Λύκειον κατεσκεύ- or ἐπεσκεύ]ασεν καὶ ἄλλαις δὲ πολλαῖ- [ς κατασκευαῖς ἐκόσμησεν] ὅλην τὴν πόλιν· καὶ φόβων κ- (10)[αὶ κινδύνων μεγάλων τοὺς] Ἕλληνας περιστάντων Ἀλε- [ξάνδρωι Θηβῶν or αὐτῶν ἐπικρατήσα]ντι καὶ πᾶσαν τὴν Ἀσίαν κ- [αὶ τὰ ἄλλα τῆς οἰκουμένης? μ]έρη καταστρεψαμένωι δι- [ετέλει ἐναντιούμενος ὑπὲ]ρ τοῦ δήμου ἀδιάφθορον κ- [αὶ ἀνεξέλενκτον αὑτὸν ὑπὲ]ρ τῆς πατρίδος καὶ τῆς τῶ- (15)[ν Ἑλλήνων ἁπάντων σωτηρίας] διὰ παντὸς τοῦ βίου παρ- [έχων καὶ ὑπὲρ τοῦ τὴν πόλιν] ἐλευθέραν εἶναι καὶ αὐτ- [όνομον πάσηι μηχανῆι ἀγωνι]ζόμενος, δι’ ὅπερ ἐξαιτή- [σαντος αὐτὸν Ἀλεξάνδρου ὁ δ]ῆμος ἀπέγνω μὴ συνχωρῆ- [σαι . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . τῆς] ἐξαιτήσεως ἅμ’ ἐν τοῖς ἄ- (20)[λλοις . . . . . . . 13 . . . . . . ὧν μετ]έσχεν Λυκούργωι τὴν ἀπ- [ολογίαν . . . . . . 12 . . . . . . καὶ δ]οὺς εὐθύνας πολλάκις [τ]- [ῶν . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . τῶν] διωικημέν[ων ἐν ἐλευθ]- [έραι καὶ δημοκρατουμένηι? τῆ]ι πόλει - - - - - - . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . .ιδι - - - - - -
Fragment c
col. 1
Crown 1 - - - - - - Μυρρι- [νούσιο]ς εἶπεν.
Crown 2 - - - (5)- - -ς [- - - εἶπε]ν.
Crown 3 - - - - - - - - -
Crown 4 (10)- - - - - -ς [- - - εἶπ]εν.
col. 2
Crown 5 ἡ βουλή. Δημέας Σφήττιος (15)εἶπεν.
Crown 6 ἡ βουλή. Διοφάνης Κηφισιεύς εἶπεν.
Crown 7 ἡ βουλή. (20)Κτησικλῆς Βα[τ]ῆθεν εἶπεν.
Crown 8 οἱ φυλέται. Τηλέμαχος [Ἀχ]αρνεὺς εἶπεν. vac.
col. 2
Crown 9 (25)ἡ βουλή. Θεομένης Οἰῆθεν εἶπεν.
Crown 10 ὁ δῆμος. Θεομένης (30)Οἰῆθεν εἶπεν.
Crown 11 ὁ δῆμος ὁ ἐν Σάμωι. Ἐπίκτητο[ς] Ἐπικηφίσιος εἶπεν.
Crown 12 ὁ δῆμος ὁ ἐν Λήμνωι. (35)Τιμόδημος Ἀχαρνεύς εἶπεν.