Accounts of 1% tax on property transactions (Rationes Centesimarum)

Rationes, Stele 1 Date: Ca. 340-325 BC
 
Face A
col. 1
Fragment 1
Tribe 1?    [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .]Ị [ὠνη? . . . . . . . . 15 . . . . . . .]Ι̣Ι    [. . . . . . . . 15 . . . . . . .]Σ̣    [. . . . . . 12 . . . . . . κε]φά⟦λ⟧αιον (5)   [. . . . . 10 . . . . . Χ𐅅ΗΗ?]Η ἱερά    [ἑκατοστὴ? . . . 6 . . .]Δ̣𐅃𐅂𐅂𐅂 [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] vac.    [. . . . . . 12 . . . . . .]Ι Α̣    [. . . . . . 11 . . . . .].ΕΝ̣Α
Fragment 2
Tribe 1    Ends of c. 5 lines vacant or illegible [ὠνη? . . . . . . . . 16 . . . . . . . .]ο[υ?]ς Εὐω ΧΧΧΧ𐅅̣    [. . . . . . . . 15 . . . . . . .]ου    [κεφάλαιον∶ 𐅉𐅆𐅅ΗΗΗ?]Η𐅄      [ἑκατοστὴ ἱερὰ∶?] 𐅅Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ (5)[Λαμπτρέων κ]αθύπερθ    [δήμαρχος? . . . 5 . .]θεος    [. . . . . 10 . . . . . ἀπέ]δοτο ἐσχα-    [τιὰν Λαμπτρᾶσι]ν ἐν ταῖς ἄνω    [τὸ? . . . . 7 . . . καλο]ύμ̣ενον (10)[ὠνηταὶ . . . . . 10 . . . . .] Ὀνήτορος    [Μελι(τεὺς)? - - - - 5 - 9 - - -]νος    [. . . . . . 12 . . . . . .]ΤΤỊΤΤΧΧΧΗ    [ἑτέραν ἐσχατι]ὰ̣ν Λαμπ ἐν    [ταῖς ἄνω? . . . 5 . .]έ̣ως̣ καλούμ̣[εν - - -] (15)[ὠνηταὶ . . . . . 10 . . . . . Ὀ]νήτορος    [Μελι(τεὺς)? - - -]
col. 2
Fragment 1
Tribe 2? (10)   . .[- - -] ὡ̣ν̣η̣ Π̣α̣[- - -]    ἑ̣κ̣α̣[τοστή? - - -]    Δ. . .[- - -]    Ἐνδ[- - -] (15)   Δω[- - -]    Τ[- - -]    Σ[- - -]    Α̣[- - -]
Fragment 2
Tribe 2 ὠνη Σάτ̣[υρος? - - -]    ἐσχ[ατι - - -] ὠνη Σάτ[υρος? - - -] (20)   κεφ[άλαιον - - -]    ἑκατ̣[οστὴ - - -] Κολω[νέων δήμαρχος?]    Φ̣ιλο[- - -]    ἀπέ[δοτο - - -] (25)ὠνη Γλα[υκ - - -]    ἑκ[ατοστή - - -] Φηγ[αιέων - - -]    Ἱερ[οκλ - - -]    Λυσ[- - -] (30)   Κρατ.[- - -]    Πολυκ[- - - ἀπέ]-    δοντο [- - -] ὠνη Ἱεροκλ̣[- - -]    traces
col. 1/2
Fragment 3
Tribe 2    traces?    [. . . . 8 . . . .]Ο̣ΥΚΑ̣Ι[- - -] [ὡνηταὶ Φυλεί]δης Βλεπ̣[ύρου]    [Τειθράσ]ιος vac.    [. . . . 7 . . .]ων Ἀριστοκλε̣[- - -] (5)   [. . . . 7 . . .]ς̣ vac.    [. . . . 7 . . .]η̣ς Χαιρίππου̣ [Πιθ(εὺς)? - - -]    [ἕτερον χω]ρίον Τείθ̣ρ̣[(αντι) - - - ?] [ὠνη . . . . 8 . . . .]ς Διφίλου̣ [- - -]    [κεφάλαιο]ν̣∶ ΤΧΧΧ𐅄[- - - ?] (10)   [ἑκατοστή∶] 𐅄̣ΔΔΔΔΙ[ΙΙ]    [. . . . . 9 . . . .] vac.    [. . . . . 9 . . . .] vac.    [. . . . . 10 . . . . .] vac. or traces
col. 2 or 3?
Fragment 4
Tribe 3    [- - - ἀπέ]-    [δοντο χωρίον? κ]αὶ̣ ο̣ἰ̣κίαν̣ [Πρα?] [ὠνη . . . . . . 11 . . . . . Χ]αρικλείδου̣    [Μυρρινούσιο?]ς 𐅅    [ἕτερον χωρίο]ν καὶ οἰκίαν Πρα (5)[ὠνηταὶ Θράσιππ?]ο̣ς Φρυναίο Ἀθμο    [. . . . . 10 . . . . .]ς Χαιρελείδου    [. . . . . 10 . . . . .]ΧΧΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃    [ἕτερον χωρί]ον καὶ οἰκία Πρα [ὡνη . . . . . 10 . . . . .]ς Λυκίνου (10)   [. . . . . 10 . . . . .]ΤΧ̣ΧΔ𐅂𐅂ΙΙΙ    [ἕτερον χωρί]ο̣ν καὶ οἰκίαν    [- - - - - - 10 - 11 - - - - -] vac. [ὡνη . . . . . . 11 . . . . .]τακος Μυρρ̣ι̣ 𐅆̣    [ἕτερον χωρίο]ν̣ κα̣ὶ οἰκία Παια (15)[ὡνη . . . . . . . 14 . . . . . . .]ου vac.    [. . . . . . . . 15 . . . . . . .]ΗΗΗΗ    [κεφάλαιον∶ ΤΤΤΧΧΧΗΗ𐅄?]Δ̣Δ̣Δ̣𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ
Fragment 5
Tribe 3    [. . . . 8 . . . .]Μ̣Ο[- - -] [ὠνηταὶ? - - - 3 - 6 - -].ης Α[- - -]    [. . . 6 . . .]ιος Θ̣Ι[- - -]    [. . . 6 . . .]ο̣νος ῾Ρα̣[μ(νούσιος)? - - -] (5)   [ἕτερον] χωρίον̣ [- - -] [ὠνη Διόδωρ?]ο̣ς Kαν[θάρου Μυρρι(νούσιος)? - - -]    [ἕτερον χ]ωρίο[ν - - -] [ὠνη? . . . . 7 . . .]τ̣ος Γ̣[- - -]    [Μυρρινο?]ύσιο[ς?] (10)   [ἕτερον χ]ωρίο[ν - - -] [ὠνηταὶ? - - - - 5 - 8 - - -]ος Ε[- - -]    [. . . . 8 . . . .]ος Χ[- - - ?]    [ἕτερον χω?]ρ[ίον? - - -]
col. 1 or 2?
Fragment 6
Tribe 1 or 2?    [- - -]Μ̣[- - -]    [- - -].Τ.[- - -]    [- - -].ΙΑ̣[- - -]    [- - -].Ο̣ΙΛ̣Σ̣[- - -] (5)   [- - -]ΩΜΕ̣Ν̣ΟΥ[- - -]    [- - -]. .[- - -]
Face B
Fragment 6
col. 1 or 2?
Tribe 4? [ὠνη - - - Χο?]λ̣ 𐅄ΔΔΔ̣[- - -]    [- - -] [ὠνη - - - Χ]ολ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃̣𐅂𐅂̣𐅂Ι̣Ι̣Ι𐅁    [- - -] (5)[ὠνη - - - Χο]λ∶ ΗΔ𐅃[ΙΙΙ?]ΙΙ𐅁̣    [- - -] [ὠνη - - - Χο]λ 𐅄̣ΔΔΔ̣[- - - ?]    [- - -] [ὠνη - - -]∶ 𐅄Δ𐅂𐅂ΙΙΙ̣ (10)   [- - - Χολλείδαι?]ς [ὠνη - - -] Χ̣ολ∶ 𐅄Δ𐅂𐅂[ΙΙ]Ι̣    [- - -] [ὠνη - - -]ς̣ Χολ∶ ΔΔ𐅃[.]?    [- - - ιδ?]ι (15)[ὠνη - - - Χ]ο̣λ 𐅄    [- - -]ιδι [ὠνη - - -]ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ    [- - -] [ὠνη - - -]ΔΔ𐅃 (20)   [- - -] [ὠνη - - -]𐅅ΗΗΗ
col. 2 or 3?
Tribe 5    ἑ̣τ̣[ερ-? - - -]    Πρ[- - -] ὠν[ηταί?] Θ̣ε̣[- - -] (25)   Θ̣εο[- - -]    κεφά[λαιον∶ - - - ἑκατοστή∶ - - -] [Σ]φ̣η̣ττ̣[ίων δήμαρχος? - - -]    Ἀ[ν]τ̣ιπά̣[τρου ἀπέδοτο χωρίον?]    κ̣αὶ οἰκί[α(ν)? - - -] (30)ὠν̣[η] Δ̣ιόφαντο[ς Θρασυμήδους]    [Σ]φήττιο̣ς Χ[- - - ? ἕτερον χωρίον? - - -] ὠνη Διόφαντος [Θρασυμήδους Σφήτ(τιος) - - -]    ἕτερον χωρί[ον - - -] ὠνη Διόφαντος Θ̣[ρασυμήδους Σφήτ(τιος) - - -] (35)   ἕτερον χωρ̣[ίον - - -] ὠνη Ἀρχ̣εν̣αύτ[ης - - -]    ἕτερον χω̣[ρίον - - -] ὠνη Δημοκήδη̣[ς Δημοστράτου?]    Ἀφ̣ι̣δν̣αῖο̣[ς - - -] (40)   ἕτερον χω̣[ρίον - - -] ὠνη Θυμοχάρ[ης Φαίδρου? Σφήτ(τιος) - - -]    ἕ[τε]ρ̣ο̣ν̣ [χωρίον - - -]