Assembly decrees restoring various sanctuaries and other public properties

AIO 2439 Date: ca. 75 - ca. 50 BC or ca. 30 - 10 BC
 
Fragment b
[- - -]ο̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ὃ καθιέρωσεν διὰ [- - -] [- - -]ν̣ [κα]ὶ̣ τῶν ταμιευσάντων π̣[- - -] [- - -]η̣θηναι τῆς ἀποκαταστά[σεως - - -] [- - -] θεῶν τινος ἢ ἡρώων ὑπ[- - -] (5)[- - -]μένη καὶ εἴ τ⟨ι⟩να κατὰ τὸ τ̣[- - -] [- - -]ι τῶν θεῶν καὶ τῶν [ἡρώων - - -] [- - -]προνοη̣[θ - - -] [- - -]ρον̣[- - -]
Fragment a+c
[- - -]σι̣[- - -] [- - -]σ[- - -]π̣ρ[- - -]λ̣ι̣α[- - -] [- - -]ι̣λους αὐτῶν [- - -]η̣ον[- - -]σ̣οσθαι τοῖς ἀποδ- (2)[- - -] ἀποδόσεως τοῦ ἐπὶ τοὺς ὁ̣π̣λ̣ε[ί]τας [στρατηγ]οῦ [τ]ὰ̣ τούτων πραττόμε- (2a)[να] vac. (3) [τῶν ψήφων αἱ πλήρεις, αἷς ἐδόκει τὴν ἐγφερομένην γνώμην κυρίαν εἶ]ναι v ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΙ v αἱ δὲ τετρυπημέναι, αἷς οὐκ ἐδόκειvvΗ𐅄𐅃 vvv [ἔδοξεν τῶι δήμωι· - - - εἶπεν· ἐπειδὴ ὁ δῆμος ἐψήφισται περὶ τῶν ἱερῶν] κ̣α̣ὶ̣ τεμενῶν ὅπως ἀποκατασταθῆι τοῖ̣ς θεοῖς καὶ τοῖς ἥρωσιν, ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε καὶ τοῦ δή- (5)[μου - - - καὶ πρέπει ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τὸ ἔργον] ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι κ[αὶ τ]ὰ λοιπὰ τὰ δια̣[τείν]οντα πρός τε εὐσέβειαν καὶ τὴν τῶν ἱερῶν καὶ τεμε- [νῶν θεραπείαν διαμένειν - - -] δεδόχθαι τῶι δήμωι τὸν [μὲν] ἐπὶ τοὺς [ὁπλεί]τας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος Φυλάσιον [ἔχειν ἐπιμέλειαν περὶ τῶν ἱερῶν καὶ τεμενῶν, ὅσα τε ὑπὸ τοῦ δήμου πρὸς τὰς τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων θυσία]ς καὶ τειμὰς ἀνεῖται τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ π[ροε]ψ̣η̣φισμένοις ἀκολούθως καὶ ὅσα ἀποκαθίστησι πρὸς [εὐσέβειαν· τὰ δὲ ἱερὰ καὶ τεμένη εἶναι τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε· καὶ μὴ ἐξεῖναι εἰς τὸν μετὰ τ]α̣ῦτα χ[ρόνον ἀ]π̣οδόσθαι τι τῶν ἱερῶν ⟨καὶ⟩ τεμενῶν κατὰ μηδένα τρόπον, μηδὲ ὠνήσασθαι μη- [δὲ ἀποτίμημα ἢ δῶρον λαβεῖν· εἰ δὲ μὴ, εἶναι φάσιν πρὸς τὸν βασιλέα τῶι βουλομένωι, καὶ τὸν βασιλέα γράφει]ν̣ κ̣[ατ]ὰ̣ τῶ̣[ν] ἀποδομένων γραφὰς ἀσεβείας [κ]α̣ὶ̣ ὀφίλειν τῆι Ἀθηνᾶι τὸ χρῆμα ὅσου ἀπέδοντο· (10)[- - - ἀκολούθως τοῖς] κιμ[έν]ο̣ι̣ς νόμοις· ἐπεὶ δὲ πάτριόν ἐστιν ἐν μηδενὶ τῶν τεμενῶν μήτ’ ἐντίκτειν μήτ’ ἐναπο- [θνήσκειν - - -]ους [ἰ]δ̣ιωτικῶν γεγονυῶν κτήσεων ἀπαρατήρητον αὐτῶν τὴν χρῆσιν γεγενῆσθαι, τὸν μὲν ἐξη- [γητὴν - - -] τ̣ὸν δ’ ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος μετὰ τοῦ βασιλέως Μαντίου [- - - Μαραθωνίου κατὰ ἃ ὁ ἐξηγητὴς κελεύει ποιεῖσθαι ἐν πᾶσιν τοῖς ἱεροῖς καὶ τεμένεσι θυσίαν ἀρεσ]τ̣ήριον [ἑ]κάσ̣[τ]ωι̣ τῶν θεῶν καὶ̣ [τ]ῶν ἡρώων παριστάνοντος θύματα τοῦ ταμίου κατὰ τὰ [πάτρια νόμιμα· ἀναγράψαι δὲ τὸν ταμίαν τῆς ἱερᾶς διατάξεως ἐν στήλαιν λιθίναιν δυοῖν τάδε τὰ ψηφίσματα] περὶ τῶ[ν ἱερῶν κ]αὶ τεμενῶν [καὶ τ]ὰ ἀποκατασταθέντα ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ εἴ τινα δημοτε- (15)[λῆ ὄρη ὑπάρχει ἃ κατὰ τάδε τὰ ψηφίσματα ἀποκατασταθῆι - - - καὶ ἀναθε]ῖναι ἣν μὲν̣ [ἐν ἀκρο]π̣όλει παρὰ τ̣[ῆι] Π̣ολιάδι Ἀθηνᾶι, ἣν δ’ ἐν Πιραιεῖ παρὰ τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι καὶ τῆ[ι] [Ἀθηνᾶι τῆι Σωτείραι· ἀπομισθῶσαι δὲ αὐτὰ τὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας στρατηγὸν μετὰ τοῦ βασι]λ̣έως καὶ τοῦ ταμίου [τῆς ἱ]ερᾶς διατ̣[άξε]ως εἰς τετραετίαν καὶ ἀναγράψαι ἐν στήληι τά τε τῶν μεμι- [σθωμένων ὀνόματα καὶ ὅσου ἕκαστος ἐμισθώσατο καὶ ἀναθεῖναι ἐν - - - · τὸ δὲ] ἀνάλ[ωμ]α̣ εἴς τε τὰ θύματα [καὶ τὰς στήλας μ]ε̣ρίσαι τῶι ταμ[ί]αι τῆς ἱερᾶς διατάξεως τοὺς καθεσταμέ- [νους - - -] ἱερὰ κ̣[αὶ π]ρ̣ονοησόμενον [ὅπως μὴ αἱ τῶ]ν ἀνα̣κτηθέ̣ν̣των ἱερῶν καὶ τεμενῶν μισθώσεις καὶ αἱ τῶν [- - -]ους [.] μ[. .] εἰ δέ τινα διὰ τὴν ἀ[μέλεια]ν̣ παραλ[έλε]ι̣π̣τ̣[αι] τῶν πεπραμένων ὑπὸ στρατηγοῦ ἢ ταμίου τῆς (20) [ἱερᾶς διατάξεως - - -]νωι[. . τ]ὴν μίσ[θ]ω[σιν] γίνεσθ[αι τ]ῶν ἀν[ακτη]θησομέ[νω]ν κατὰ ταὐτά· τὰ δὲ ὄρη τὰ δημόσια καὶ τὰς δημοτελεῖ[ς] [- - - Δή]μητρος καὶ Κόρης [. . . .]ωσ[. . . 6 . . .]ει σ[. . .]πασιν· εἰ δ̣[έ τι]ν̣ες ὑ̣π̣ερβάντες τοὺς ἱεροὺς ὅρους ἐπειργάσαν[το] [τὴν ἱερὰν γῆν - - -]ν[. .]τον[. .]ναιτηι̣α̣[. . .]σθ̣[.]ον [εἰς τ]ὴν ἐπισκευὴν̣ τοῦ [ἐν Ἐλ]ε̣υσῖνι ἱεροῦ ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀνει[μέν]- [ον - - -]ς μετ̣[ὰ] τῶν̣ [. . .] ἱερέα̣ [. .]ενο̣[.] αὐτῆι ἀρ̣γ̣⟨υρ⟩ολογοῦσα ἀπαρχὴν̣ [. . . 6 . . .]α̣νεν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆι θεῶι καὶ τ[- - -] [- - -]νηι ὄντα τ[ῆς π]όλεως δύο μ[ὲ]ν παραχρῆμα [ἀ]π̣ὸ τῶν νῦν [κατεχ]ό̣ντων ἰδιωτῶν ἐχόντων τὴν ἐξ αυτ[- - -] (25)[- - -]ασ[. . . . ἀναθή]ματα κα[ὶ ἀγ]ά̣[λ]ματα τὰ ἀνατεθέντα ὑπ’ Ἀτ[τάλου β]α̣σιλέως εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς [πόλεως] [- - - ὅπως τὰ ἱερὰ τῶν ἱερῶν καὶ] τεμ̣[ενῶν τὰ π]επολιτευμ̣[ένα πρ]ὸς ἀείμνηστον δό[ξ]αν τοῦ δ[ήμου ἀμετα]κίνητα διαμένηι, ὀμνύειν τὸν̣ ἀεὶ χ̣[ειρο]- [τονηθέντα στρατηγὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας· - - - διατ]ηρῆσ̣α̣ι [τὰ ἀπ]οκατασταθέν̣[τα ἱερ]ὰ κα[ὶ τεμ]ένη· καὶ εἴ τι̣ν̣α [πρὸς θεῶν κ]α̣ὶ̣ ἡρώων θυσίας καὶ τιμὰς [ἀν]εῖτα[ι] [ὕστερον τούτων, ὀμνύειν τὸν ἀεὶ χειροτονηθέντα στρατηγὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας διατηρῆσαι καὶ ταῦτα καθάπερ] Μη̣[τρόδ]ωρος Ξένωνος Φυλά[σιος ὤμνυ]εν. vac. [ vac.  τάδε ὁ δῆμος ἀπο]κατ[έστη]σεν·  vac. (30)[- - - ἐν τῶι ἐπὶ -]κ̣ομήδους ἄρχοντος ἐνιαυτ[ῶι] Μ̣ητρόδωρος Ξέν[ωνος Φυλ]άσιος τάδε ἀποκατέστησε· [- - - τέμενος? τοῦ δεῖνα ὃ - - -]ων ἀνῆκε τῆι Πολ̣[ιάδ]ι̣ καθι̣[ερ]ω̣θὲν πρότερον ὑ̣π̣’ [αὐτοῦ το]ῦ̣ κτίσαντος τὴν νῆσον [- - - ὅπου κεῖτ]α̣ι ἡ ἀρχαία πόλις ἡ̣ [πρ]ο̣σων[ο]μασθεῖσα Κυχ[ρεία· τέμεν]ος Αἴαντος ὃ καθιέρωσε [- - - ἀκρωτήριο]ν ἐφ’ οὗ κεῖται τὸ Θ̣[εμισ]τ[οκ]λέους τρ̣[όπαι]ο̣ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ Π̣ερσῶν καὶ πολυανδρεῖον τῶν [ἐν τῆι μάχηι τελευτησάντων· - - -]ένοις καὶ προθυσαμένο[ις] ἐ̣ν τῶι̣ πρὸς Μ[εγαρέας] πρὸ τῆς νήσου πολέμωι· v κῆπον̣ ἐν κρ[- - -] (35)[- - - ὅπου ὀρχή]σεις καὶ χορε[ῖ]αι ἐδρῶ[ντο . .]ενπλευ[. . . . . 9 . . . .] πόλει τὸ λεγόμενον ὑπὸ Σόλωνο[ς] [- - -]ν τὸ ἐν Ἐλαφυδρίοις α̣[. . . 6 . . .]οντο[. . . 5 . .]ν̣ι̣α̣ν τὸ παρὰ τὸν παράπλουν τῶν ἱερῶν [νεῶν· - - -]ο πρὸς τῆι καλουμένηι π[. . .]α̣ι̣α[. . . . . . 11 . . . . .]ν· v ⟨Ἠε⟩τ⟨ιώ⟩νειαν ἐξ ἧς αἱ ἱεραὶ ναῦ[ς] [- - -]ἥ̣ρωος ὑ̣λάζοντο [. . . .]ν̣τ̣α̣[. . . . . 10 . . . . .]σ̣ν̣α̣σ̣[. .] ἅπασιν νέμειν καὶ ὑλάζεσθαι. vv [- - -]φ̣α̣νω̣[. . .]ν̣ πρὸς τῆι [. . . . . . . 14 . . . . . . .] ὃ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣[ωνό]μ̣α̣σ̣ται ἀπὸ τοῦ στεφανώματος τῆς θεο[ῦ] (40)[- - -]ο θύειν [. . . . . . 12 . . . . . .]α̣[. . . . . . 11 . . . . .]ο̣ν καὶ ψ̣ι̣λ̣ὰ̣ τὰ προσόντα τῶι Ἀσκληπιείωι τὰ ἀνεθέν- [τα - - - τ]ῆς π̣όλε̣ω̣ς̣ [. . . . 8 . . . .] τ̣ο̣ῦ̣ ἄ̣[γο]ν̣τ̣ο̣ς̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ Π̣ε̣λ̣ο̣π̣ο̣ν̣νησιακῶι πολέμωι καὶ τὸ προσόν· v [- - -]Π̣[ιρ]αιέως παρ’ ἱππασίας τὰς π̣[ρ]ὸ̣[ς] τ̣ὴ̣ν̣ Ἀκτή̣ν̣· v ψιλὰ [τὰ π]ρ̣ο̣σ̣όντα τῶι Διονυσιείωι καὶ τὰ προσόντα [- - -] τὸ ἀρχαῖον βουλευτήριον· v ψύκτρας τὰς πρὸς τ[ο]ῖ̣ς νεωρίοις τοῦ λιμένος τοῦ ἐν Ζέαι πρὸς τοῖς κλεί- [θροις· - - -] σ̣τρατήγιον τὸ ἀρχαῖον· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v ψιλὸν τὸ ἀνειμένον τῶι ἀρχαίωι θεάτρωι· v ψιλὰ τὰ (45) [προσόντα - - - ἱερὸν Ἀθηνᾶς? Ἑ]ρ̣κάνης οἱ ⟨ἱ⟩δρύσατο Θεμιστοκλῆς πρὸ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας· v ψύκτρας τὰς ἐν τῶι μεγάλωι [λιμένι - - - ἀπὸ τοῦ μέρους] τοῦ περικλεισμένου τοῖς νεωρίοις καὶ τῶι Ἀφροδισίωι καὶ ταῖς στοαῖς μέχρι τῶν κλείθρων· v [- - -] ἀ̣πὸ τοῦ δίγματος τοῦ ἀνατεθέντος ὑπὸ Μάγνου καὶ τὸ προσὸν ὕπαιθρον, ὅπου τύποι καὶ v [- - - τέμενος τὸ π]αρὰ τὰ μαχρὰ τίχη Ἀθηνᾶς Πολιάδος. v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v τεμένη Θησέως· v τέμενο- [ς - - -] πρὸς Ὑμηττῶι καὶ τὰ προσόντα μέταλλα καὶ τὸ διόδιον τῆς λιθοτομίας· v (50)[- - -] ἀφέσεις τὰς ἀπὸ τῶν ὑσπλήγων τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου καὶ τὰ ὑπὸ [- - - τ]έμενος Ἀθηνᾶς [Λ]αμπτρᾶσι τὸ λεγόμενον Δορύκλειον· vac. [- - - καθιερωθ]ὲν κατὰ χρησμὸν καὶ τὸν οἰκοδομ̣ηθέντα τόπον πρὸς τῶι βωμῶι· v Ὑακίνθιον [- - - ὅπου] πρὸ τῶν προβολ̣ῶν θύουσιν ἥρ̣ωι̣ Στρατηγῶι· v ἱερὸν Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας· [- - -] παλαίστραν· v οἰκίαν τὴν λεγομέ̣νην Κυρρήστου, ἣν ὁ δῆμος προσκατεσκε[υ]- (55)[άσατο - - -]έντα ἀνεθῆναι Διὶ [Ὀλυμ]πίωι καθότι καὶ πρότερον ἦν· v ⟨ο⟩ἴκησιν τὴν πρὸς [- - -] πάσας καὶ παραδρ̣ο̣μίδας· v τάφρους πάσας τὰς κύκλωι τίχ[ο]υς· v Σαραπ- [ιεῖον - - -]α̣[. . . 6 . . .]ς ἀφώρισεν ἐν ἄστει. vac. 0.035 ἀκρόδρυα, v ζευγῶν λ̣ι[- - -] [- - - χ]α̣ρί̣ε̣[ν] τ̣έμε[νος Ἥ]βης· v ὄρος τὸ πρὸς Ὑμηττῶι· v ἐσχατιὰν Λαμπτρᾶσι τὴν πρὸς [- - -] [- - - ὄρη δ]ημόσια ἃ καὶ [. . . . . 9 . . . . ἅ]πασιν νέμειν κ[αὶ ὑ]λάζεσθαι vac. (60)vac. 0.35