Decrees for Methone

OR 150 Date: 430/29–424/3 BC
 
Μεθοναίον ἐκ Πιερ[ίας]. [Φ]αίνιππος Φρυνίχο ἐγραμμάτ[ευε] (424/3).
[ἔδ]οχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. Ἐρεχθεὶς ἐπρ[υτάν]- [ευε]· Σκόπας ἐγραμμάτευε· Τιμονίδες ἐπεστάτε. Δ̣[ιοπ?]- (5)[εί]θες εἶπε· δι[α]χειροτονε͂σαι τὸν δε͂μον αὐτίκ[α πρὸ]- [ς Μ]εθοναίος εἴτε φόρον δοκε͂ι τάττεν τὸν δε͂μο[ν αὐτ]- [ίκ]α μάλα ἒ ἐχ[σ]αρκε͂ν αὐτοῖς τελε͂ν ℎόσον τε͂ι θε[ο͂ι ἀπ]- [ὸ τ]ο͂ φόρο ἐγίγν̣ετο ℎὸν τοῖς προτέροις Παν[αθ]ε[ναίο]- [ις] ἐτετάχατο φέρεν, το͂ δὲ ἄλλο ἀτελε͂ς να[ι. το͂ν δὲ ὀφ]- (10)[ει]λεμάτον ℎὰ γεγράφαται το͂ι δεμοσίοι τ[ο͂ν ἀπειτε]- [μέ]ν̣ομ or τ[ο͂ι το͂ν Ἀθε|να]⟨ί⟩ομ Μεθοναῖοι ὀφείλοντες, ἐὰν σι ἐπιτ[έδειοι Ἀ]- [θε]ναίοις ὅσπερ τε νῦν καὶ ἔτι ἀμείνος, ἐπι[. . . . 7 . . .] [. τ]αχσιν περὶ τε͂ς πράχσεος Ἀθεναίος· καὶ ἐὰν̣ [κοινὸ]- [ν] φσέφισμά τι περὶ το͂ν ὀφειλεμάτον το͂ν ἐν τε͂[ισι σα]- (15)[νί]σι γίγνεται, μεδὲν προσℎεκέτο Μεθοναίο[ις ἐὰμ μ]- [ὲ χ]ορὶς γίγνεται φσέφισμα περὶ Μεθοναίον. π[ρέσβε]- [ς δ]ὲ τρε͂ς πέμφσαι ℎυπὲρ πεντέκοντα ἔτε γεγον[ότας] [ℎο]ς Περδίκκα[ν]· εἰπε͂ν δὲ Περδίκκαι ℎότι δοκε[ῖ δίκα]- [ιο]ν ναι ἐᾶν Μεθοναίος τε͂ι θαλάττει χρε͂σθα[ι, καὶ μ]- (20)[εδὲ] ναι ℎορίσασθαι, καὶ ἐᾶν εἰσεμπορεύεσθ[αι καθ]- [άπε]ρ τέος ἐ[ς] τὲ̣ν χόραν, καὶ μέτε ἀδικε͂ν μ[έ]τε [ἀ]δ[ικε͂σ]- [θαι] μεδὲ στρα[τ]ιὰν διὰ τε͂ς χόρας τε͂ς Μεθ[ο]ναίον [διά]- [γεν ἀ]κόντομ [Με]θοναίον. καὶ ἐὰμ μὲν ὁμολ[ο]γο͂σιν [ℎεκ]- [άτερ]οι χσυ[μβι]βασάντον ℎοι πρέσβες, ἐὰν δὲ μέ, [πρεσ]- (25)[βεί]αν ἑκάτ[ερ]ο[ι] πεμπόντον ἐς Διονύσια, τέλος [ἔχον]- [τας] περὶ ℎο͂[ν] ἂν διαφ⟨έ⟩ρονται, πρὸς τὲν βολὲν κα[ὶ τὸν] [δε͂μ]ον. ε[ἰ]π̣ε͂ν δὲ [Π]ερδίκκαι ℎότι ἐὰν ℎοι στρατι[ο͂ται] [ℎοι] ἐμ Ποτειδ[ά]αι ἐπαινο͂σι γνόμας ἀγαθὰς ℎέ[χσοσι] [περὶ] αὐτο͂ Ἀθε[ν]αῖοι. ἐχειροτόνεσεν ℎο δε͂μος [Μεθον]- (30)[αίο]ς τελε͂ν ℎ[όσο]ν τε͂ι θεο͂ι ἀπὸ το͂ φόρο ἐγίγνε[το ℎὸν] [τοῖ]ς προτέρο[ις] Παναθεναίοις ἐτετάχατο φ[έρεν, το͂] [δὲ ἄ]λλο ἀτε[λε͂ς ]ναι. v
           ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ [το͂ι δέμ]- [οι. ℎ]ιπποθο[ντὶς ἐ]πρυτάνευε· Μεγακλείδες [ἐγραμμά]- [τευ]ε (426/5)· Νι[κ]ο[. . . 5 . . ἐ]πεστάτε. Κλεόνυμος εἶπε· Μ[εθοναί]- (35)[οις] εἶν[αι ἐχ]σα[γο]γὲν ἐγ Βυζαντίο σίτο μέχ[ρι . . . . α]- [κισχ]ιλίον μεδίμνον το͂ ἐνιαυτο͂ ἑκάστο, ℎοι [δὲ ἑλλε]- [σπ]οντοφύλακες μέτε αὐτοὶ κολυόντον ἐχσάγεν μ[έτ]- [ε ἄλ]λον ἐόντον κολύεν, ἒ εὐθυνέσθον μυρίαισι δρ[αχ]- [με͂ισ]ιν ἕκαστος· γραφσαμένος δὲ πρὸς τὸς ἑλλεσπ[ον]- (40)[το]φύλακας ἐχσάγε[ν] μέχρι το͂ τεταγμένο· ἀζέμιος [δὲ] [ἔσ]το καὶ ἑ ναῦς ἑ ἐχσάγοσα. ℎο τι δ’ ἂν κοινὸν φσήφ[ισμ]- [α π]ερὶ το͂ν χσυμμάχο[ν] φσεφίζονται Ἀθεναῖοι πε[ρὶ β]- [οε]θείας ἒ ἄ[λ]λο τι προ[σ]τάττο[ν]τες τε͂σι πόλεσι ἒ [περ]- [ὶ σ]φο͂ν [ἒ] περὶ το͂ν πόλεον, ℎό τι ἂν ὀνομαστὶ περὶ τ[ε͂ς π]- (45)[όλε]ος τε͂[ς] Μεθοναίον φσεφίζονται τοῦτο προσέ[κεν] [αὐτοῖ]ς, τ[ὰ] δὲ ἄλλα μέ· ἀλλὰ φυλάττοντες τὲν σφετ[έρα]- [ν αὐτο͂ν ἐ]ν το͂ι τεταγμένοι ὄντον. ℎὰ δὲ ℎυπὸ Περδ[ίκκ]- [ο ἀδικε͂σ]θαί φασι, βουλεύσασθαι Ἀθεναίος ℎό τι ἂ[ν δο]- [κ]ε͂ι [ἀγαθ]ὸν εἶναι περὶ Μεθοναίον ἐπειδὰν ἀπαν[τέσ]- (50)[ο]σ̣ι ἐ[ς τὸ]ν δε͂μον ℎοι πρέσβες [ℎ]οι παρὰ Περδίκκο [οἵ τ]- ε μετ[ὰ Πλ]ειστίο οἰ[χ]όμενοι καὶ ℎοι μετὰ Λεογό[ρο. τε͂]- [σ]ι δὲ [ἄλλ]εσι πόλε[σι χ]ρηματίσαι ἐπειδὰν ἐσέλ[θει ἑ] [π]ρυ[ταν]εία ἑ δευτ[έρα] μετὰ τὰς ἐν το͂ι νεορίοι ἕ[δρας] [ε]ὐ̣θ[ὺς] ἐκκλεσίαν [πο]έσαντες· συν[ε]χο͂ς δὲ ποε͂ν τ[ὰς ἐκ]- (55)[κ]λ̣ε[σία]ς ἕος ἂν δι[απρ]αχθε͂ι, ἄλλο δὲ προχρεμα[τίσαι] [το]ύ̣[το]ν μεδὲν ἐὰμ μέ τι οἱ στρατε[γ]οὶ δέονται. v
                     [ἔδοχ]- [σεν τε͂ι] βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. Κεκροπὶς ἐπρυ[τάνευε· .] [. . . 6 . . .]ες ἐγραμμάτε[υ]ε· ℎ[ι]εροκλείδες ἐ[πεστάτε. . .] [. . . 6 . . .] εἶπε· ἐπειδὲ ε[. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .] (60)[. . . 6 . . . Ἀθ]εναι[. . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . .]
[ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. Ἀκαμαντὶς ἐπρυτά]- [νευε· Φαίνιππος ἐγραμμάτευε (424/3)· - - - - - - - - - - - -]