Honours for the prytany treasurer of Leontis

Agora XV 272 Date: mid-1st century BC
 
col. 1
-lios son of Hero[des][1] [M]anios (son of [M]anios)[2] Aithalidai: [Epi]thetes son of Antikrates (5)[Kephis]odoros (son of [Kephis]odoros) [Arte]mon (son of [Arte]mon) -s (son of -s) Potamos: - son of -es
col. 2
(10) Cholleidai: Zenon (son of Zenon) Philomelos son of Eumelos Apollodoros son of Boethos Manius Braccius[2] (15)Kettos: Agathokles son of Ergochares
col. 3
uninscribed space Ph- [deme]: Ai-