Decree of Aixone regulating payments for pasturage, 326/5 BC (?)

Ackermann, Aixone, 216-234 no. 8 Date: ca. 337-324 (326/5?) BC
 
Face A (Front) [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .]Ν̣Λ.Κ̣Ο̣ΥΝ̣Τ̣ΩΣ̣Λ.Λ̣[. .]ΟΙ[. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .] [. . . . . . 11 . . . . . τῶι] δ̣ικαστηρίωι, τὰς δ̣ὲ̣ παρα [. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . 14 . . . . . . .]αζει ἕως τὰς δίκας̣ Α̣ΝΑ̣ΛΙ[. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . 13 . . . . . .]Ι̣ διδόν̣αι τὸν δήμαρχον Δωρ[όθεον? . . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] (5)[. . . . . . 12 . . . . . . δ]η̣μότα̣ις· ὅ τι [δ’] ἂν ἀνα̣λώσει Ε̣Ο[. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . 13 . . . . . .]α̣ι̣ς̣ δικ̣άζεσθαι δὲ τὸν δήμαρχ̣[ον . . . . . . . 13 . . . . . .]Π̣Ι̣[.]Ν̣[.]Ο̣ (?) [. . . . . . . 13 . . . . . .] ἀποδεδωκόσιν καὶ τῶι τοῦ ἐννο[μί]ου τὴν τιμ̣ὴ̣ν̣ οὐκ ἀποδ̣- [εδωκότι· ἐὰν δέ τ]ινες τῶν ὀφειλόντων βούλωντα[ι] ἐ̣πιτρέπειν τοῖς δ̣η̣μό- [ταις περὶ ὧν ὀφεί]λουσιν, ὁμόσασιν πρὶν εἰσάγεσθα̣ι εἰς τὸ δικαστήριο̣ν̣ (10)[γενήσεσθαι τὴν] ἐπιτροπὴν καθότι ἂν μέλλει ἔσ[ε]σ̣θαι ὡς δικαιοτάτη, τὰς [δὲ δίκας ἀναβεβλ?]ῆσθαι αὐτοῖς ἕως ἂν δικάζωσιν οἱ δημόται· ὁμόσαι δὲ καὶ [πρὸ τῆς ἐπιτροπῆ]ς ἐμμενεῖν οἷς ἂν ψηφίσωνται οἱ δημόται καὶ ἀποδώσε̣- [ιν . . . . . . 11 . . . . .]Ισ̣ω̣ν τῶν̣ ἑαυτῶν ἢ τὰ βέβαια ποή[σ]ειν τοῖς δημόταις· ὅσοι [δὲ ἂν αὐτῶν μήτε ἐμμένωσιν μ]ήτε ἀποδιδῶσιν ἃ ὁ[φ]είλουσιν μήτε τὰ ἐνέχ- (15)[υρα τὰ πρότερα ἀπολαβόντες ἄλλα ἑ]ν̣έ̣χυρα ἀνέπ[α]φ̣α ἀνθυποτιθῶσιν μη̣δ- [ὲ . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . μήτε πε]ρ̣ὶ το̣[ύτ]ων ἐπιτρέπειν ἐθέλω- [σι εἰσαγόντων αὐτοὺς ὀ δήμαρχος εἰς δικαστή]ρ̣[ι]ο̣ν καὶ οἱ σύνδικοι καὶ [ὃς ἂν τῶν δημοτῶν βούληται· ἐπιμελείσθω δὲ καὶ ὁ] δ̣ή̣μαρχος μετὰ τῶν συν- [δίκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . τοῖ]ς δημόταις ὅσου (20)[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]Ο· ἐὰν δέ τι τούτ̣ω- [ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εἰσαγ]όν̣των [εἰ]ς δικ̣- [αστήριον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τῶ]ι (?) δημάρχω[ι] [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]Ι̣Γ̣[.]ν̣ετ[.] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]
Face B (Right side) [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [. .]Ι̣[. . . . . . 12 . . . . . .] [.]Ι̣ΕΠΙ̣[. . . . . 10 . . . . .] [.]ΡΑΚΛ̣[. . . . . 10 . . . . .] ΑΓΝΩΙ[. . . . . 10 . . . . .] (5)καὶ λύ[σομαι οὐδὲν] τούτω[ν οὔτ’ ἐγὼ οὔτ]- ε τῶν ἐμ[ῶν οὐδεὶς εἰ]- δότος ἐμ[οῦ, ἐὰν] μ̣ὴ ψη̣- φίσωνται οἰ [δ]ημότ- (10)αι ἀποδόσθαι τὰ ἐν- νόμια· καὶ εἰς τὸν λοι- πὸν χρόνον ἀποφανῶ τοῖς δημόταις ἐάν τινά τι εἰδ⟨ῶ⟩ ποιοῦ- (15)ντα τούτων ἐν τοῖς ἱ̣ε̣ροῖς· (or [ἀ]γροῖς·) ἀληθῆ ταῦτα [ν]ὴ̣ τὸν Δία, νὴ τὸν Πο- [σε]ιδῶ, νὴ τὴν Δήμητ- [ρα] ε̣ὐορκοῦντι μέμ (20)[μοι] εἶναι πολλὰ καὶ [ἀγαθ]ὰ̣, εἰ δ’ ἐπιορκοί- [ην, τὰ ἐ]ν̣αντία· τοὺς [. . . . . 10 . . . . .]Η̣Τ̣[. . .] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]