Agora XVIII 84 - Dedication by officials

Agora XVIII 85 - Dedication by an official honoured by the Paraloi

Agora XVIII 88 - Dedication

Agora XVIII 89 - Dedication by officials

Agora XVIII 91 - Dedication by officials, 237/6 BC

Agora XVIII 93 - Dedication by a board of officials

Agora XVIII 94 - Dedication by official(s), 242/1 BC

Agora XVIII 95 - Dedication (ephebic?)

Agora XVIII 98 - Dedication by a board of officials, 209/8 BC

Agora XVIII 99 - Dedication (?)

Agora XVIII 100 - Dedication by unknown board

Agora XVIII 105 - Dedication by a board of officials, 181/0 BC

Agora XVIII 109 - Dedication by a prytany treasurer, 55/4 BC

Agora XVIII 110 - Dedication

Agora XVIII 115 - Dedication to a hero by a friendly society (eranistai)

Agora XVIII 117 - Dedication (therapeutai?)

Agora XVIII 124 - Dedication by a victorious gymnasiarch

Agora XVIII 125 - Dedication by ephebes

Agora XVIII 126 - Dedication to Hermes by ephebes (Agora)

Agora XVIII 127 - Dedication by unknown board

Agora XVIII 128 - Dedication to Hermes by ephebes (Agora)

Agora XVIII 129 - Dedication by ephebes

Agora XVIII 130 - Dedication by pre-ephebes (mellepheboi)

Agora XVIII 131 - Ephebic dedication (Sylleia)

Agora XVIII 132 - Dedication by an ephebe, 59/8 BC

Agora XVIII 133 - Dedication by an ephebe

Agora XVIII 134 - Dedication by an ephebe

Agora XVIII 135 - Dedication by an ephebe(?)

Agora XVIII 136 - Dedication by an ephebe, 44/3 BC (?)

Agora XVIII 140 - Dedication by an ephebe victor

Agora XVIII 147 - Dedication by cavalry commanders

Agora XVIII 149 - Dedication by the [taxiarchs?], 373/2 BC

Agora XVIII 150 - Dedication by taxiarchs, 356/5 BC

Agora XVIII 151 - Dedication by [taxiarchs?]

Agora XVIII 152 - Dedication by taxiarchs

Agora XVIII 153 - Dedication by the cavalry

Agora XVIII 154 - Dedication [by phylarchs]?

Agora XVIII 155 - [Anthippasia?] dedication of Oineis

Agora XVIII 156 - Military dedication to Demeter and Kore (City Eleusinion?)

Agora XVIII 157 - Dedication by phylarchs

Agora XVIII 158 - Dedication by hipparchs and phylarchs

Agora XVIII 159 - Anthippasia dedication

Agora XVIII 161 - Naval dedication

Agora XVIII 162 - Dedication to Hero General (?)

Agora XVIII 165 - Honorific dedication (military)

Agora XVIII 166 - Dedication to Hero General

Agora XVIII 167 - Dedication for generals by soldiers, 111/0 BC

Agora XVIII 168 - Dedication to Hero General

Agora XVIII 173 - Choregic dedication for the City Dionysia

Agora XVIII 174 - Choregic dedication (City Dionysia or Thargelia?)