Memorial of war-dead (tribe Erechtheis), 460-459 BC

IG I3 1147 Date: 460-459 BC
 
Of ErechtheisI[1] these died in the war, in Cyprus, in Egypt, in Phoenicia, in Halieis, in Aegina, at Megara in the same year.[2]
(5-71-130) Of the generals Ph-chos[3] Pantaleon Polystratos Drakontides (10-76-135) -mostratos -meas -kleides -krates Chairedemos (15-81-140) Ktesias -esandros Lykophron Apollodoros Aristoteles (20-86-145) Protias Drakalos Mechanion Philistides Timogenes (25-91-150) Charisandros Menekles Melanopos Kleonbrotos Aristokleides (30-96-155) Thoukydides Euthydemos Kallikrates Aphsephes Aristeides (35-101-160) Philodemos Kephisodotos Sophilos Antimenes Epainetos (40-106-165) Ergaios Diogenes Phrynos Ktesiades Koroibos (45-111-170) Kratyllos Synphermios Nikias Lysikleides Phrourarchos (50-116-175) Charisandros Olympiaratos S-os Mnesiphilos Sosias (55-121-180) Archinos Lykinos Kallias Mnesigenes Sikon (60-126-185) Amphikedes Xenullos uninscribed space General Hippodamas[3] Euthymachos (65) Eumelos Androsthenes Archers: Phrynos Tauros Theodoros (70) Aleximachos
Phanyllos Xenios Eugeiton Alkippos Lysikles Keleusos Euthydemos Dikaios Philinos Kallikles Nausikles Timesitheos Mnesigenes Polykles Alexias Amydrippos Apollodoros Gorgias Notharchos Parmonides Bakon Pithon Lysias Sostratos Philinos Philaithos Philetairos Soteles Lysias Aristogenes Philinos Diotimos Kallonides Kallixenos Deinias Smikythos Timodemos Lysis Akesias Epichares Hieronymos Anaxilas Chairias Herakleides Agasikles Alkas Kephisodotos Kallikles Kephisodoros Noumenios Xenophilos Hyperbios Hagnon Polyxenos Erximenes Nikon uninscribed space In Egypt uninscribed space Telenikos seer
Akryptos Timokrates Archelas Euthykrates Patrokleides Alkmeonides Glaukon Demonikos Anaxidoros Glaukon Prokles Antiphon Anaxilas Archepolis Kalleas Thaliarchos Philonichos Eukleides Diodoros Nikarchos Epiteles Kybon Chairias Demetrios Arkesilas Euthoinos Demetrios Gorgon Straton Aristophanes Glaukon Physonides Hagnodemos Diokles Phanostratos Eumenios Theodoros Euryleos Kerdon Epichares Eudoxos Polyzelos Glaukias Erigenes Antichares Philistides Amphikleides Phrouros Titon Eubios Kallibios Smikros Neaios Ergoteles Phokion Araithos.