Dedication by pre-ephebes (mellepheboi), 94/3 BC (?)

IG II3 4 374 Date: 94/3 BC?
 
The pre-ephebes of the archonship of Kallias (94/3 BC?) (dedicated this) to the Muses:[1] Philetairos son of Philetairos Sosibios son of Artemidoros of Miletos (5) Leonides son of Theophrastos of Kephisia Ammonios son of Dionysios of Amphitrope Sotaretos son of Euboulides of Marathon Athenodoros son of Athenodoros of Ankyle Asklepiades son of Herakleides of Probalinthos (10) Androkles son of Androkles of Dekeleia.
col. 1
The pre-ephebes (honour) their instructor (didaskalon) Dionysios of Lamptrai.
col. 2
His fellow ephebes (honour) (15) their treasurer Philetairos.