Dedication by Kolainiastai (Myrrhinous)

IG II3 4 1103 Date: 2nd - 3rd cent. AD
 
The Kolainiastai with the eponym Aristoboulos For good fortune Eponym Aristoboulos (5)Aristoboulos the Younger Priest Primos Glauke priestess Father Hipparchos Mother Servia (10)Epaphroditos (son of Epaphroditos) [ . . . ?] Secretary Attikos Eirenaios Eisidotos son of Konon Apeia (15)Peireus Matron Agathemeros -mia[n]os Euphranta Theophrastos (20)Eutyches Euporos son of Agathokles Phausteina Sympheron 1 line erased May the inscriber (charaxas) prosper! (25)Arogos liturgist (leitōr).[1]