Honours for the ephebes of 209/8 and their officers

IG II3 1 1169 Date: 208/7 BC
 
. . .
The ephebes of the archonship of Sostratos (209/8)
col. 1
[[AntigonisI]][1] . . . of Kydathenaion . . . of Kydathenaion (5) -oros son of - of Kydathenaion Philagros son of - of Kydathenaion Chairestratos son of - of Lamptrai [[DemetriasII]][2] -os son of Arist- of Xypete (10) -ides son of Eu- of Hagnous -ratos son of A- of Melite -s son of Kephal- ErechtheisIII . . . . . . . . .
col. 2
Mnesitheos son of Satyrion of Oion Athenodoros son of Kallikles of Konthyle AkamantisVIII Antikleides son of Phaidragoras of Sphettos (20) Phrynon son of Pheidostratos of Kephale Eucharistos son of Hephaistodoros of Cholargos Aristokles son of Stratios of Sphettos Sostratos son of Nikostratos of Chola(rgos) Eupolomos son of Dionysios of Cholargos (25) Kleinos son of Agias of Sphettos OineisIX Archippos son of Thimotheos of Acharnai Aristokles son of Nouphrades of Perithoidai Telemachos son of Athenodoros of Lakiadai (30) -ndros son of Teisandros of Acharnai . . .