List of ephebic friends, 100/1 AD

IG II2 2030 Date: AD 100/1
 
For the good fortune of Caesar’s victory, in the archonship of Lucius Vibullius Hipparchos (100/1 AD), (5) the superintendent being (kosmēteuontos) Eukrates son of Hermias of Phyle, the trainer being (paidotribountos) Ariston son of Aphrodeisios of Rhamnous (10) for life, Epigonos son of Philemon [of Kydathenaion], having inscribed his fellow ephebes, both fellow diners (suntrikleinous), and friends, (15) dedicated this.[1] Euodos son of Aphrodeisios Neiketes son of Aristokles, Alexander son of Glykon,
phallus?
(20) Attikion son of Erastos, . . . son of Eleusinios, Zosimos, Dionysios, Attikion, Demylas, Heras, Zosimas, Eirenais, (25) Paramonos, Nynphas, Zmaragdos, Epiktas, Philokrates; the friends: Chrysippos son of Damasias, Eukrates, (30) Primos son of Eukrates, Leukios son of Dionysios, Demylas, Philoteimos, Asklepas [(son of Asklepas)], Neikostratos, Apollonios son of Seilon (35) Epiktetos son of Eukarpos, Thrasyboulos, Myronides, Eupas, Exspedeitos, kestrophylax Pythikos,[2] Moschos, (40) Epigonos uninscribed space.