Decrees honouring ephebes and their superintendent, ca. 20 BC

AIO 1837 Date: ca. 20 BC
 
[- - - - - - πάσ]ας καὶ [τὰς λειτουργίας ἐλειτούργησαν· ἔθυσαν δὲ τά τε Προηρέσια καὶ Μυστήρια] [κ]αὶ Διονύσι[α παραστήσαντες ὡς κάλλιστα θύματα· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς Διογενείοις ἐν τῶι] [τ]εμένει καὶ τὰ[ς ἄλλας θυσίας ἐπετέλεσαν τὰς καθηκσύσας ἁπάσας τοῖς θεοῖς] [ὑ]πέρ τε τοῦ δή[μου καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων, ἀγγέλλοντες] (5)[κ]αὶ γεγονέναι ἐ[μ πᾶσιν τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ σωτήρια· ἐπόμπευσαν δὲ καὶ τῆι Ἀρτέμιδι] τῆι Ἀγροτέραι ἐ[ν ὅπλοις, ἐποιήσαντο δὲ καὶ τὴν ὑπαπάντησιν τοῖς ἱεροῖς ἐν ὅπλοις] [κ]αὶ προέπεμψαν α[ὐτὰ καὶ τὸν Ἴακχον ὡσαύτως· ἤραντο δὲ καὶ τοῖς Μυστηρίοις τοὺς βοῦς· ἐπαι]- δεύθησαν δὲ τῶι [κοσμητῆι πειθαρχοῦντες, νομίσαντες αὐτὸν προνοήσασθαι ἑαυτῶν δι’ ὅ]- λου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἴσ[ως δὲ καὶ πάντων αὐτῶν τὴν πλείστην σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν ποι]- (10)ούμενον καὶ προσέτ̣[ι πρὸς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν εὔνοιαν προσφερόμενον· ἐφ’ οἷς καὶ αὐτοὶ] [β]ουλόμενοι εὐχαρ[ιστεῖν αὐτῶι ἐστεφάνωσάν τε αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι καὶ πα]- [ρ]ακαλοῦσι τὴν [βουλὴν ἐπιχωρῆσαι ἑαυτοῖς ποιήσασθαι γραπτῆς εἰκόνος ἐν ὅπλωι] ἀνάθεσιν ἐν [τῆι Ἀττάλου στοᾶι? καὶ ἐπιγράψαι “Οἱ ἐφηβεύσαντες ἐν τῶι ἐπὶ] Ἀπολήξιδο[ς ἄρχοντος ἐνιαυτῶι τὸν ἑαυτῶν κοσμητὴν Σώστρατον Σωστράτου] (15)Ἁλαιέα ἀρ[ετῆς ἕνεκεν καὶ δικαιοσύνης”, τύχηι ἀγαθῆι δεδόχθαι τῆι βουλῆι?] ἐπιχωρ[ῆσαι τοῖς ἐφήβοις τὴν εἰκόνα Σωστράτου τοῦ Σωστράτου Ἁλαιέως ποῆ]σαι, ἵνα [τούτων συντελουμένων ἡ βουλὴ φαίνηται τὴν καθήκουσαν? πρόν]οια̣ν πο[ιου]- [μένη τῆς τῶν ἐφήβων ἀγωγῆς καὶ τιμῶσα τοὺς ἀγαθο]ὺ̣ς τῶν ἀνδρ[ῶν]. Uninscribed space [Ἐπὶ - - - - - - ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς - - - - - - π]ρυτανείας ἧι Ἀνα[- - - - - - - - - - - -] (20)[- - - - - - - - - - - - - - - ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομι?]ῶ[νο]ς̣ δευτέραι μετ’ εἰκά[δας] [- - - - - - τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία? - - - - - - - - - - - - - - -]· τῶν προέδρων ἐπεψή[φι]- [ζεν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ἔδοξεν τῶι δήμωι?]· Uninscribed space [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἐφηβεύσ]αντες ἐ̣ν τῶι ἐπὶ Ἀπο[λή]- [ξιδος ἄρχοντος ἐνιαυτῶι διὰ παντὸς τοῦ τῆς ἐφηβείας χρόνου πεποί]ηνται τὴν ἀναστροφὴν (25)[καλῶς καὶ εὐσχημόνως πειθαρχοῦντες τῶι τε κοσμητ]ῆι καὶ τοῖς παιδευταῖς καὶ π̣[ρ]- [οσεδρεύοντες ταῖς ἀκροάσεσι καὶ ταῖς τῶν ῥητόρων καὶ γραμμα]τικῶν σχολαῖς καὶ ἐν τοῖ[ς] [γυμνασίοις τὴν καθήκουσαν ἀναστροφὴν ποιούμενοι· ἐπι]μ[ε]μέληνται δὲ καὶ τῆς περ̣[ὶ] [τὸ σῶμα γυμνασίας καὶ ἀσκήσεως πολυφροντίστως, ἔτι δὲ] καὶ τῆς ἐν τοῖς ἱππικοῖς [ἐμπειρίας καὶ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις σπουδῆς φιλοτιμίας καὶ φιλοπ]ονίας οὐδὲν ἐλλείποντε[ς]· (30)[ἀνέθηκαν δὲ καὶ κατὰ] τ̣ὸ̣ ψ̣[ήφισμα ἐν Πτολεμαίωι βυβλία ἑκα]τόν· ἐπετελέσαντο δὲ καὶ [τὰς καθηκού]σας [τὰς ἄλλας θυσίας καὶ ἐκαλλιέρησαν ἐμ πάσ]αις· v ἵνα οὖν καὶ ἡ βουλὴ [καὶ ὁ δῆμος] φαίνων[ται ἀποδεχόμενοι τὴν τῶν ἐφήβ]ων ἀ̣ρ̣ετὴν καὶ πρὸς τὰ [κάλλιστ]α φιλοτιμία[ν, τύχηι ἀγαθῆι δεδόχθαι τῆι βου]λῆι καὶ τῶι δήμωι v ἐπα̣ί- [νέσαι] τ̣οὺς ἐφήβου̣[ς τοὺς ἐπὶ Ἀπολήξιδος ἄρχοντος καὶ] στεφανῶσαι χρυσῶι στ[ε]- (35)[φάν]ωι ἐφ’ ἦι̣ πεποίη̣[νται εὐταξίαι καὶ τῆι περὶ τὰ κὰλλιστα τ]ῶν ἐπιτηδευμάτων σπουδῆ[ι] [καὶ] ἀνειπεῖν τὸν στέ[φανον Διονυσίων τραγωιδῶν τῶι κα]ινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηνα[ί]- [ων] καὶ Ἐλευσινίω̣ν ἐν [τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· τῆς δὲ ἀνα]γορεύσεως τοῦ στεφάνου̣ [ἐπ]ιμεληθῆναι τοὺς [σ]τ[ρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶν στρατιω]τικῶν· v ἐπαινέσαι δὲ κα̣[ὶ] [τοὺς πα]ιδευ[τὰς αὐτῶν Μητρόδωρον - - - - - - - - - Μυ]ρρινούσιον καὶ Σίμων[α . .] (40). . . ν̣ιανοῦ Τ̣ε̣[ιθράσιον καὶ - - - - - - - - - - - - 21 - 25 - - - - - - - - - - - Εὐπ]υ̣ρίδη⟨ν⟩ καὶ Ἀντίοχον Ἡρακ[λεώ]- την καὶ στεφα[νῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι ἐφ’] ἧ̣ι πεποί⟨η⟩νται ἀναστρο[φῆι]· ἀναγράψαι [δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν αὐ]τὴν στήλη̣ν, ἵνα τούτω[ν συν]- [τ]ελουμένων [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς τ]ῶν ἀπὸ τῆ⟨ς⟩ πρώτης ἡλ[ικίας] τῶν νέων ἐπι[διδόντας ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ γίνωνται] (45)καὶ [ἕ]τεροι ζη[λωταὶ τῶν ὁμ]ο̣ί̣ω̣ν̣ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἐπι]β̣αλλο̣[ύσης αὐτοῖς τιμῆς].
col. 1
[ἡ] βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τὸν κοσμητὴν
In olive crown Σώστρατον (50)[Σωσ]τράτου [Ἁλ]αιέ[α].
col. 2
Οἱ ἔφ[ηβοι] τὸν κ[οσμητὴν] Traces of an olive crown
- - - - - - ?