Honours for the girls who worked on the robe for Athena (108/7 BC)

AIUK 1 (Petworth House) no. 1 Date: 108/7 BC (decree 2), 108/7 BC or earlier (decree 1)
 
Fragment a
Decree 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]ν̣ων κ[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]της καὶ οἱ ἀθλοθέτα[ι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] κ̣α̣λ̣ῶς ποησαμέναις τόν πέ̣[πλον - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] τοῦ δήμου θαλλοῦ στεφά[νωι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (5)[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πέ]πλου λευκὴν ἐσθῆτα Η[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἀγων]ο̣θέτης εἰς τήν πομπ̣[ὴν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]Ο̣[.] κ̣α̣θ̣[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]   lacuna ?
Fragment b
[. .]ΕΧ[- - - - - 8 - 9 - - - -]α̣ ταῦτα πομπε[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] δαι παραλάβωσιν τὸν ἐφέτειον πέπλ[ο]ν [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (10)ἱμάτιον ἐξάγωσιν, παραδιδότωσαν τα̣ῖ̣[ς - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] συνεπιμελομένου τῆς διαιρ̣έσεως̣ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται δ̣ιαι̣[ρούμενοι? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ας.  vacat
Decree 2 ἐπὶ Δημοχάρου ἄρχοντος, ἐ[πὶ τῆς - - - tribe - - - number of prytany - - - πρυτανείας ἧι - - - name of secretary - - -] (15)Διονυσοδώρου Ἀγκυλῆ[θ]ε[ν ἐγραμμάτευεν· - - - month name - - - date in month - - - ἑν?δε]- κάτηι τῆς πρυτανείας· ἐ̣κ̣[κλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν - name of chairman - Τι]- μύλλου Ἐροιάδης καὶ συμπ[ρόεδροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· - name and father’s name of proposer -] Μελιτεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ πρόσ[ο]δον π[ο(ι)ησάμενοι πρὸς τὴν βουλὴν οἱ πατέρες τῶν παρθένων] τῶν ἠργασμένων τῆι Ἀθηνᾶι τὰ [ἔρια τὰ εἰς τὸν πέπλον ἐμφανίζουσιν παρηκολουθηκέναι αὐ]- (20)[τ]ὰς τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐψηφ[ισμένοις περὶ τούτων πᾶσι καὶ πεπο(ι)ηκέναι τὰ δίκαια καὶ πε]- [πομ]πευκέναι κατὰ τὰ προστεταγμέ[ν]α [ὡς ὅτι κάλλιστα καὶ εὐσχημονέστατα, κατεσκευακέ]- [ν]αι δὲ α[ὐ]τὰς ἐ[κ] τῶν ἰδίων καὶ φιάλη[ν ἀργυρ]ᾶ̣ν̣ ἀ̣π̣ὸ̣ [δραχμῶν ἑκατόν, ἣν καὶ βούλεσθαι ἀναθεῖναι] [τ]ῆι Ἀθηνᾶι ὑπόμνημα τῆς ἑαυτῶν πρ[ὸς] τ̣[ὴν θεὸν εὐσεβείας, καὶ παρακαλοῦσι τὴν βουλὴν καὶ τὸν] [δῆ]μον ἐπιχω[ρ]ῆσαι τὴν ἀνάθεσιν [τ]ῆ[ς φι]ά[λης· ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλῆι, τοὺς λαχόν]- (25)[τα]ς προέδρο[υ]ς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρημα[τίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσ]- [θαι] τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλ[ῆι], ἐ̣π̣[ι]κ̣[ε]χ̣[ωρῆσθαι μὲν ἀναθεῖναι τὴν φι]- [ά]λην, ἣν κατεσκευάκασιν αἱ παρθένοι καθάπε[ρ - - - · ἐπαινέσαι δὲ αὐτὰς καὶ στεφανῶσαι] ἑκάστην αὐτῶν θαλ⟨λ⟩οῦ στεφάνωι εὐσεβεί[ας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας] [τ]ῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· v ⟦. .⟧ ἀ̣ν̣α̣γρά̣[ψαι δὲ - - - 4 - 5 - -]|[- - - - - - - - - 15 - 20 - - - - - - - - τοῦ ἀγω]- (30)[νο]θέτου τῶν Παναθηναίων Θεμιστοκλέου[ς - - - - - - - - - - - - - 21 - 28 - - - - - - - - - - - - τὸν γραμματέα] [τὸ]ν κατὰ πρυτανείαν εἰστήλην λιθίνην τ̣[ὸ ψήφισμ]α καὶ τὰ ὀνό[ματα τῶν παρθένων καὶ ἀνα]- [θε]ῖναι ἐν ἀκροπόλει παρὰ τὸν ναὸν τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Πολιάδος, [ἵνα - - - - - 8 - 12 - - - - - ἦι εὐπαρακολ]- [ο]υθητὸς ἡ γεγονεῖα ὑπ’ αὐτῶν περὶ ταῦτα σπουδὴ καὶ [φιλοπο]ν̣ί̣α̣.
col. 1
 ἘρεχθεῖδοςI (35)[Καλλ]ινίκη Αἰσχίνου Κηφισιέως [Φιλω?]τέρα Γηροστράτου Λαμπτρέως [Διο]νυσία Διονυσίου Κηφισιέως [- - 3 - 5 - -]π̣πη ῾Υψικλέους Λαμπτρέως [Καλ]λ̣ι̣νόη Πύρρου Λαμπτρέως (40)[Ἀγαθ?]ό̣κλεια Ἀγαθοκλέους ἐκ Κηδῶν [Θεμ]ιστοδίκη Μικίωνος Κηφισιέως [- - 3 - 5 - -]νίκη Πόλλιδος Περγασῆθεν [- - 3 - 5 - -]σ̣τ̣ράτη Θεογένου Λαμπτρέως [Ξενο]σ̣τράτη Ἀγίου Εὐωνυμέως (45)[- - - - 6 - 7 - - -]α Μηνοδότου Λαμπτρέως  ΑἰγεῖδοςII [- - 3 - 4 -]ὼ Π̣άτρωνος ἐγ Μυρρινούττης [- - - 4 - 5 - -]σ̣τη Σωσικράτου Φηγαιέως [Μυρὼ?] Θεοδώρου ἐγ Μυρρινούττης (50)[- - - 5 - 7 - - -]η̣ Καλλίου Βατῆθεν [- - - 5 - 7 - - -]λ̣α̣ Ἀρίστωνος Ἀγκυλῆθεν [- - - - 7 - 9 - - - - Ἀπ]ολ̣λ[ωνί]δου Ὀτρυνέως [- - - - - - 10 - 11 - - - - -]Σ[- - - 4 - 5 - -]ωνος Ἐρχιέως - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
col. 2
 Ἀκαμα[ν]τίδοςVI (55)Κλεὼ Σωκράτ[ο]υ ἐκ Κεραμέων Ἀπολλωνία |[- - 3 - 5 - -]ου Χολαργέως Κλεὼ Νικίου [Θ]ορικίου Καλλ[- - - 4 - 7 - - Νί?]κ̣ω̣ν[ο]ς Σφηττίου Διοδ[ώρ]α [Ἀσκλά]π̣ου Σφηττίου (60)Φιλωτέρα Φιλοθέου ἐκ Κεραμέων Νικομ[άχ]η Ἀσκληπιάδου Σφηττίου Φιλωτέρα Νι̣κ̣[ομάχου] Χολαργέως  Πτ[ολεμαιίδοςV] Πανφίλη Ξε[νοκράτου? Κυδα]ντίδου (65)Αἰ[σχ?]ρον [- - 2 - 3 -]ι̣κα̣λ̣[- - - - - 8 - 10 - - - -]ς Δημ̣ονίκη Διονυσοκλέ[ου]ς Ἑκαλῆθεν Διονυσία Ἀσκληπιάδου Φλυέως Ἱερόκλεια Διονυσίου Φλυέως Ἀγαθόκλεια Βιόττου Φλυέως (70)Μνησὼ Ἀσκληπιάδου Βερενικίδου Ἰσιὰς Ἀριστομήδου Αἰγιλιέως Δημοσστράτη Χαιρεφάνου Ἀφιδ[ναί]ου Κλεοπάτ[ρα - - 2 - 4 -]Λ̣[- 1 - 3 -]δο[.] Β̣ε̣ρ̣[ενικίδ]ο̣υ̣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
col. 3
 [ἹπποθοντίδοςIX] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (75)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (80)Βρ̣α[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Γορ̣[γ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ΑΓ̣[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] Μ[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (85)Η|[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] Ἡ̣δ[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] vv  [ΑἰαντίδοςX] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Κ̣[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] (90)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Μ[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -