Decrees honouring Neapolis in Thrace, 410/9 and ca. 407 BC

AIO 1176 Date: 410/9 BC (Decree 1), ca. 407 BC (Decrees 2 and 3)
 
Fragments a-d
[θε]ο[ί]· [Ν]εο[π]ολιτο͂[ν] [τ]ο͂μ παρὰ Θάσ[ον]·
Decree 1 [ἔ]δοχσεν τῆι β[ο]υ[λῆι] καὶ το͂ι δήμοι· Λεοντὶς ἐπρυτά̣[νευεν], (5)Σιβυρτιάδη[ς ἐγρα]μμάτευεν, Χα̣ιριμένης ἐπεστ[άτει, Γλ]- αύκιππος ἦρχ[ε, . . . .]θ̣εος εἶπεν· [ἐπ]αινέσαι τοῖς Νεοπ[ολίταις] ⟨τοῖς⟩ παρὰ Θάσον [προ͂τον μ]ὲν ⟦erased text: [ὅτι ἄποικοι ὄντες Θασίον] replaced by: ὅτι συνδιεπο[λέμεσ]αν τὸν πόλεμον μετὰ Ἀθεναίο[ν]⟧ [καὶ πολιο]- ρκόμενοι ⟦erased text: [ὑπ αὐτο͂ν] replaced by: ὑπ[ὸ Θασίον]⟧ καὶ Πελο[πονν]ησίον οὐκ ἠθ[έλησαν ἀ]- [πο]στῆνα[ι ἀπ Ἀθηναί]ον, ἄνδ[ρες δ’] ἀ̣γ̣α̣θ̣ο̣ὶ̣ ἐγένο[ντο ἔς τε τὴ]- (10)[ν στρα]τ[ιὰν καὶ τὸν δῆ]μον τ[ὸν Ἀθηναίον κα]ὶ το[ὺς χσυμμά]- [χους . . . . . . . 13 . . . . . .].[. . . . . . . . 16 . . . . . . . .]Ε[. . . . 8 . . . .] lacuna
Fragment h
[- - -]Ι[- - -] [- - -]ΣΤΕΙ̣[- - -] [- - -]ΤΕΣ[- - -] (15)[- - -]ΔΕΙ.[- - -] [- - - Θ]ασίο̣[ς? - - -] [- - -]ΕΙΔΕ[- - -] [- - -]ΙΟΣ[- - -] [- - -]ΟΠ[- - -] (20)[- - -]ιτ[- - -] lacuna
Fragments e-g
[. . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . Ἀθ]ηνα[ιο . . . . . . . 13 . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . .] χρήματα̣ [. . . . . . 11 . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . .]νηι Ἀθηναίον̣ [. . . . . 9 . . . .] [. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .].ασιν εἶναι Νεοπο[λιτ . . . .] (25)[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]ον καὶ χρῆσαι ΤΤΤΤΧΧ[. . . . 7 . . .] [. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]ον ἐδέοντο ὅπος ἂν ἔχο̣[σιν . .] [. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . πο]ι̣ε͂σθαι αὐτοῖς ἐκ το͂γ χρημ[άτον .] [. . . . . 10 . . . . . τῆς Νέας Π]όλεος ἐκ τοῦ λιμένος, τοὺς ἐν̣[. . . 5 . .] [. . . . . 9 . . . . ἑκάστο το͂ ἐ]νιαυτο͂ ὁς ἀφειληφότας παρὰ [σφο͂ν? . . .] (30)[. . . . 8 . . . . ἕος ἂν ἐντελ?]ε͂ ἀποδοθῆι· ποιε͂ν δὲ ταῦτα ε[. . . 6 . . .] [. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] Θασίος· ὃ δὲ διδόασι ν[ῦν . . . . 8 . . . .] [. . . . . . . 13 . . . . . .]ς καὶ βου̣λόμενοι καὶ ἐθελοντ[αὶ . . . 6 . . . τοῖς] [ἑλληνοταμ?]ίαις 𐅈ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ καὶ πρόθυμοί εἰσ[ι ποιε͂ν ὅ τι δύν]- [ανται ἀγ]αθὸν αὐτοὶ ἐπαγγειλάμενοι καὶ λ[όγοι καὶ ἔργοι ἐς τ]- (35)[ὴν πόλ]ιν τὴν Ἀθηναίον, καὶ ἀντὶ τῆς εὐεργε[σίας ταύτης τὸ νῦ]- [ν εἶν]αι καὶ ἐν το͂ι λοιπο͂ι χρόνο[ι] παρ’ Ἀθηνα[ίον . . . . . . 11 . . . . . αὐ]- [τ]ο̣ῖς ὁς ἀνδράσιν οὖσιν ἀγαθο[ῖ]ς καὶ τὴ[ν πρόσοδον εἶναι αὐτ]- οῖς πρὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆ[μ]ον π[ρότοις μετὰ τὰ ἱερὰ ὁς] εὐεργέταις οὖσιν Ἀθηναίον· το[ὺς δὲ πρέσβεις τὰ ὑπομνήμα]- (40)τα τούτον ἃ οἱ Νεοπολῖται ἔδο[σαν πάντα παραδοῦναι το͂ι γρ]- αμματεῖ τῆς βουλῆς, χορὶς μὲν [τὰ . . . . . . 11 . . . . . , χορὶς δὲ τἄλ?]- λα, καὶ τὸ φσήφισμα τόδε ἀναγρά[φσας ὁ γραμματεὺς ὁ] τῆς βουλῆς ἐστήληι λιθίνηι καταθ[έτο ἐμ πόλει τέλεσι τοῖ]- ς Νεοπολιτο͂ν· ἐν δὲ Νέαι Πόληι αὐτοὶ [ἀναγράφσαντες καταθ]- (45)έντον ἐν το͂ι ἱερο͂ι τῆς Παρθένο ἐστήλ[ηι λιθίνηι· καλέσαι δὲ καὶ] ἐπὶ χσένια τὴμ πρεσβείαν ἐς τὸ πρυτα[νεῖον ἐς αὔριον vvvv] Οἰνοβίοι Δεκελεεῖ στρατεγο͂ι ΤΤΤ𐅅Η[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ?].
Decree 2 Ἀχσίοχος εἶπε ∶ ἐπαινέσαι τοῖς Νεοπολίταις τοῖς ἀπὸ [Θράικες ℎος σιν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς] ἔς τε τὲν στρατιὰν καὶ τὲμ πόλιν τὲν Ἀθεναίον καὶ ℎότ[ι ἐς Θάσον ἐστρατεύοντο χσυμπολιορ]- (50)κέσοντες μετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ ℎότι χσυνναυμαχο͂ντ[ες ἐνίκον] καὶ [κατὰ γε͂ν χσυνεμάχον τὸν πά]- ντα χρόνον καὶ τὰ ἄλλα ℎότι εὖ ποιο͂σιν Ἀθεναίο[ις, καὶ ἀντὶ τ]ο̣ύτον [. . . . . . . . 16 . . . . . . . . παρὰ Ἀ]- θεναίον εἶναι αὐτοῖς καθℎάπερ ἐφσέφισται τ[ο͂ι δέμο]ι ⋮ [κα]ὶ ℎόπος ἂμ μ̣[ὲ ἀδικο͂νται μεδὲν μέτ]- ε ὑπὸ ἰδιότο μέτε ὑπὸ κοινο͂ πόλεος, τός τε σ[τρατεγὸ]ς ℎοὶ ἂν ℎεκάστοτε ἄ[ρχοσι πάντας ἐπιμέ]- λεσθαι αὐτο͂ν ℎό τι ἂν δέονται ⋮ καὶ τὸς ἄρχ[ο]ν[τ]ας τοὺς Ἀθεναίον ℎοὶ ἂν ℎεκ[άστοτε . . . . . 9 . . . .] (55)ον τὲμ πόλιν Νεοπολίτας φυλάττοντα[ς] καὶ προθύμος ὄντας ποιε͂ν ℎό τι ἂν [. . . . . . . . 15 . . . . . . .]· καὶ νῦν ℎευρίσκεσθαι αὐτὸς παρὰ τ[ο͂ δ]έμο το͂ Ἀθεναίον ℎό τι ἂν δοκε͂ι ἀγαθ[ὸν . . . . . 9 . . . . ⋮ περὶ] δὲ τε͂ς ἀπαρχε͂ς τε͂ι Παρθένοι ℎ[έπερ κ]αὶ τέος ἐγίγνετο τε͂ι [θε]ο͂ι ἐν το͂ι δέμο[ι πρᾶχσαι πρὸς αὐ?]- τός· ἐς δὲ τὸ φσέφισμα τὸ πρό[τερον ἐ]πανορθο͂σαι τὸγ γραμματέα τε͂ς βολε͂ς ⋮ κ̣[αὶ ἐς αὐτὸ μεταγρ]- [ά]φσαι ἀντὶ τε͂ς ἀποικία̣[ς τε͂ς Θασί]ον ℎότι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μ[ετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ] (60)[ἐπαινέ?]σ̣αι ∶ καὶ Π[. . . . 7 . . . καὶ . . .]οφάντοι ∶ ἐπαινέσαι ℎάτε νῦν λέγοσιν κ[αὶ πράττοσιν ἀγα]- [θὸν ℎυπὲρ Ἀθε]ν[αίον το͂ δέμο καὶ ℎότι] πρόθυμοί εἰσι ποιε͂ν ℎό τι δύνανται ἀ[γαθὸν ἐς τὲν στρα]- [τιὰν καὶ τὲμ πόλιν ἐς τὸ λοιπὸν καθℎά]περ τὸ πρότερον· καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χ[σένια ἐς αὔριον. v]
Decree 3 [. . . . 7 . . . εἶπε ∶ τὰ μὲν ἄλλα καθℎάπερ τε͂ι] βουλε͂ι· τε͂ι δὲ Παρθένοι ἐχσαιρε͂[σθαι τὲν ἀπαρχὲν . .] [. . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . ℎο δ]ε͂μος ε[ὔ]χσεται. vacat (65)                  vacat