Pingiatoglou, Eileithyia E33 - Dedication to Eileithyia by a father

Pingiatoglou, Eileithyia E34 - Dedication to Eileithyia by a mother

Pingiatoglou, Eileithyia E35 - Dedication to Eileithyia by a father

Pingiatoglou, Eileithyia E38 - Dedication to Eileithyia by a mother

Pingiatoglou, Eileithyia E39 - Dedication to the Eileithyiai by a father and mother

Pingiatoglou, Eileithyia E40 - Dedication to the Eileithyiai by a grandmother

Pingiatoglou, Eileithyia E41 - Dedication to Eileithyia on behalf of Julia Rufina

Pingiatoglou, Eileithyia E42 - Dedication to Eileithyia by a woman

Pingiatoglou, Eileithyia E43 - Dedication to Eileithyia by a father and mother

Pingiatoglou, Eileithyia E44 - Dedication to the Eileithyiai by a mother

Pingiatoglou, Eileithyia E45 - Dedication to Eileithyia by a grandmother