Peek, Attische Inschriften, 8 no. 6a - Honorific decree of Halai Aixonides

Peek, Attische Inschriften, 9-10 no. 7

Peek, Attische Inschriften, 9-10 no. 7

Peek, Attische Inschriften, 9 no. 6b - Honorific decree of Halai Aixonides

Peek, Attische Inschriften, 9 no. 6c - Fragment of a decree of Halai Aixonides

Peek, Attische Inschriften, 10 no. 8