Results for "Peiraieus"

IG II2 2193 - The ephebes honour the superintendent, 201/2 AD

...Peiraieus of Lamptrai Epiktetos son of Eisidoros of Azenia (40) Agathon son of Phileros of Paiania Aphrodeisios son of Abaskantos of Acharnai Mnesitheos son of ...