Accounts of 1% tax on property transactions (Rationes Centesimarum)

Rationes, Stele 2 Date: Ca. 340-325 BC
 
Face A
col. 1
Fragments 7-8
Tribe 5    c. 6 lines illegible          F7    [. . . . . 10 . . . . .]Σ̣/̣/̣[- - -]    [. . . . . . 11 . . . . .]α̣ι [.]    [ἕτερ]ο̣[ν] χ[ωρί]ο̣ν̣ ἐν Πό̣[ρωι τὸ]    [Χαρ]ι̣ν̣ί̣δ̣[αι?] κ̣α⟨λ⟩ούμε[νον] (5)[ὠνη Χαιρ]ών⟨υ?⟩μος Χάρητος [- - -]    ἕτερον χωρίον ἐν Πόρ̣[ωι τὸ]    Χα̣ρινίδαι καλούμεν[ον] [ὠ]νη Χαιρέδημος Χάρητος [- - -]    ἐσχατιὰ ἐν Πόρωι̣ τὸ δ[ημόσια?] (10)   καλούμενον vac. [ὠ]ν̣η Χ̣αιρέδημος Χάρητο[ς - - -]    ἕτερον χωρίον [ἐ]ν Π[όρωι τὸ δημό]-    σια καλούμενον vac. ὠνη Πιστίας Πιστίου Π[- - -] (15)   ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν Βή[σαι] ὠνη Κλεομέδων Λέοντος Α/[- - -]    ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν Πόρω̣[ι τὸ δη]-    μόσιαι ἅλωι καλούμε[νον]    ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐμ Πόρω[ι τῆς] (20)   αὐτῆς ταύτης vac. ὠνη ἀμφοτέρων Εὐκλῆς Λ[ακλέους]    Ἁλαιεὺς ΗΔΔ𐅃    ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν [Πόρωι? τὸ - - -]-    νεὺς καλούμενο[ν] (25)ὠ̣νη Ξενοφῶν Θρασ[- - -]    [κεφάλαιον:?] 𐅉̣𐅉̣ [- - - ἑκατοστή: - - - ?] [Θορικίων δήμαρχος - - - ?]    [- - - ἀπέδοτο χωρίων - - - ?] [ὠνη - - -] (30)   [ἕ]τερ̣[ον χωρίον - - -]          F8 [ὠνη] Θεοκλ̣[- - -]    ἕτερον [χωρίον - - -] [ὠ]ν̣η Καρκῖν[ος Ξενοκλέους Θορ(ίκιος) - - -]    ἕτερον χ[ωρίον - - -] (35)[ὠν]η̣ Ἄταρβος Λ̣[υσιστράτου Θορ(ίκιος) - - -]    ἕτερον χωρ̣[ίον - - -] [ὠνη Ἄ]ταρβος Λυσ[ιστράτου Θορ(ίκιος) - - -]    [ἕ]τ̣ερον χωρί[ον - - -] [ὠνη Μα]ντίθεος [Μαντίου Θορ(ίκιος) - - -] (40)   [ἕτ]ε̣ρον χωρ[ίον - - -] [ὠνη Μαν]τ̣ίθε̣[ος Μαντίου Θορ(ίκιος) - - -]    [ἕτερ]ον [χωρίον - - -] 
Fragment 9
Tribe 6 or 7?     (9)   [- - -]𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ (13)   [- - -]αν (14)   [- - -]Ι
Fragment 10
Tribe 7    [- - - ο]υ̣ Ἁλαι ΧΧ̣    [- - -] [ὡνη - - - Ἁλ]αι v 𐅅̣Η    [- - -]ΗΗ (5)   [- - -]    [- - -].ος    [- - - ἀπέδο- or ἀπέδον]το    [- - - Φλ]υῆσιν [ὠνη - - -]ου Παι ΤΤΧΧΧ (10)   [- - -]ι καὶ οἰκία [ὠνη(ταὶ)? - - - ο]υ Σκαμβω    [- - -]Τ̣ΧΧ𐅅Η𐅄    vacat
col. 2
Fragment 9
Tribe 7    [- - 3 - 4 -]. .ΦΡ̣Α̣[- - -]    [- - 3 - 4 -]/̣. .[- - -] [ὠν]η Χάρης Χαρίσο̣[υ Μελι(τεὺς) - - -]    ἕτερον χωρίον ἐν̣ [- - -] (5)[ὠν]η̣ Χάρης Χαρίσου Μελι[(τεὺς) - - -]    ἕτερον χωρίον ⟨ἐ⟩ν Κριώ̣[αι?] [ὠν]η Πολυκλῆς Λυσισ̣τράτ[ου - - -]    ἕτερον χωρίον ἐν Ἐχ[ελίδαις?] [ὠν]η̣ Νικόστρ̣ατ[ος] Φ̣ι̣λ̣ι[- - -] (10)   [ἕ]τε̣ρον χωρ[ίο]ν̣ [ἐ]ν̣ [- - -] [ὠνη . .]όγνη[τος . . . .].[- - -]    ἕ[τε]ρ̣ον̣ χ̣[ωρίον ἐν] Ἀ̣να[- - -] [ὠνη Ἀντι]κ̣ρά[της Εὐκ]ο̣λίω[νος Ἀναγυ(ράσιος)? - - -]    [ἕ]τ̣[ε]ρον χ[ω]ρ̣ί̣ο̣[ν] ἐν Ἀμ[- - -] (15)[ὠ]νη Ἀν̣τ̣ικράτη[ς Εὐ]κ̣ο̣λίω̣[νος Ἀναγυ(ράσιος)? - - -]    κεφάλαιο̣ν∶ ΤΤ̣𐅅̣ΗΔΔΔ̣[- - - ? ἑκατ - - -] Ἁλαιέων δήμαρχος Φι[λήριφος?]    Α̣ἰσχέο̣υ ἀπέδοτο χω[ρίον]    [Ἁλῆ]σιν, ἕτερον χωρίο[ν - - -] (20)[ὠνη ἀμ]φ̣οτέρων Φίλιππο[ς - - -]    [Ἁλ]α̣ιεὺς ΤΤΤΤ    [ἕτερ]ον χωρίον Ἁλῆ̣σ̣[ιν - - -]    [καλο]υ̣μένα̣ς vac. [ὠνη . . . . 8 . . . .]Φ̣Α̣[- 1 - 2]Γ̣Μ̣.[- - -]
Fragment 10
Tribe 7 or 8? ὠνη .[- - -]    ἑτ̣[ερ - - -] (15)ὠνη Ἀσ[- - -]    ἑτ[ερ - - -] ὠνη Χα[- - -]    ἑτε̣[ρ - - -] ὠνη Μιλ[- - -] (20)   ἐν Σ[αλαμῖνι? - - -] ὠνη Θου[- - -]    κεφά̣[λαιον - - -]    ἑκα̣[τοστή - - -]    vacat
Face B
col. 1
Fragment 9
Tribe 8?    [- - - - - - - - - 17 - 18 - - - - - - - -]Σ̣[κα?]μ̣β.Δ̣Δ̣Δ̣[- - - ?]    [- - - - - - - - - 17 - 18 - - - - - - - -]ι̣ [ὠνη - - - - - - - - 14 - 15 - - - - - - -]ς̣ Παιο⟨νί⟩δης v Η    [ἕτερον χωρίον Φ]αληροῖ (5)[ὠνη - - - - - 8 - 9 - - - - Ν]ι̣κοδήμο Ξυπεται∶ Η𐅄[- - - ?]    [ἕτερον χ]ωρίον Φαληροῖ [ὠνη - - - 5 - 6 - -]ης Καλλισθένου Πειρ ΗΗΗ̣Δ̣[- - - ?]    [κεφάλα]ιον ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔ𐅃 ἑ⟨κ⟩ατ∶ ΔΔΔ𐅃̣ΙΙ̣[ΙΙ𐅁] [Πειραιέω?]ν κώμης ἄρχοντες κώμης (10)   [- - - - 7 - 8 - - -]ς Θεμιστοκλέο Φαληρ    [- - - - 7 - 8 - - -]ς Καλλιφάνου Φαληρ    [ἀπέδοντ]ο χωρίον καὶ οἰκόπεδον    [ἐν Θυμαι]ταδῶν [ὠνη - - - - 7 - 8 - - -]ος Σιμώνδου Θυμαι Τ𐅆𐅅Η (15)   [ἕτερον χ]ωρίον Φαληροῖ̣ πρὸς τῶι ηλει [ὠνη - - - - 7 - 8 - - -] Λ̣υσίνου Πειρα∶ ΗΗΗΗΔΔΔΔ    [κεφάλαιο]ν ΤΤΔΔΔΔ∶ ἑκατο∶ ΗΔΔΙΙT [Φαληρέων?] κώμης ἄρχων    [. . . . 7 . . .]ς Πυθέου Φαληρεὺ (20)   [ἀπέδοτο] χ̣ωρίον Φαληροῖ οὗ τοῖν ῥίο̣[ιν?]    [. . . . 7 . . .]β̣ια̣ [ὠνη Ἴσανδρος?] Στρατοκλέου Συπα Χ ἑκατ̣ Δ̣ [- - - - - 8 - 10 - - - - ἕ?]τ̣ερος Κωλιέων    [. . . . . 9 . . . .].οι Κωλιέων (25)   [- - - - - - - 12 - 13 - - - - - -].[. . .]ίου Φα[λ - - -]
Fragment 10
Tribe 8?    [- - -]ΧΧ    [- - -] [ὠνη - - -]ο̣ Οἰν ΧΧΧ𐅄̣    [- - - Ἐλευσῖν?]ι̣ (5)[ὠνη - - -]Η    [- - - Ἐλευσῖ?]νι    [ἑτερ - - - Ἐλευσῖ?]νι    [- - -].ν̣
col. 2
Fragments 7-8
Tribe 9    [- - - - - - - - - 16 - 17 - - - - - - - -]Α̣Η̣Π̣[- - - ?]    F 7    [κεφάλαιον Χ∶ ἑκατοσ]τ̣ή∶ Δ [Ὑπωρείων κώμαρχο]ς Νίκανδρος    [. . . . . 10 . . . . . Ἀφι]δναῖος (5)   [ἀπέδοτο ἐσχ]α̣τιὰν Ἀφιδν ἐν Ὑπωρε̣ί̣α̣ι̣ [ὠνη - - - - - 9 - 10 - - - - Π]ολυκράτος Ἀφιδναῖος 𐅄̣    [ἑτέρα ἐσχατ]ιὰ ἐν Ὑπωρείαι [ὠνη Εὐθυκράτη?]ς̣ Δρακοντίδο Ἀφιδναῖ 𐅄    [ἑτέρα ἐσχ]α̣τιὰ Ἀφιδν ἐν Ὑπωρείαι (10)[ὠνη - - - - 7 - 8 - - -]ς Εὐθοίνου Ἀφιδναῖ∶ 𐅄    [ἑτέραν] ἐ̣σχατιὰν Ἀφιδ ἐν Ὑπωρείαι [ὠνη . . . 6 . . .].ος̣ Εὐθοίνου Ἀφιδν∶ 𐅄    [ἑτέραν] ἐσχατιὰν Ἀφιδν ἐν Ὑπωρείαι [ὠνη . . . 6 . . .]το̣ς Εὐνόμου Ἀφιδναῖ 𐅆̣ (15)   [ἑτέρα ἐ]σ̣χατ⟨ι⟩ὰ Ἀφιδ ἐν Ὑπωρείαι̣    [ἑτέρα ἐ]σ̣χατιὰ Ἀφι ὑπὸ τῶι φανερ̣ῶι [ὠνη . . . ἀμ]φοτέρων Ἀναξικλῆς    [. . . 5 . .]έους ἐκ Κολω̣ 𐅄    [κεφάλ]αιον ⟨𐅆?⟩ΗΗ𐅄∶ ἑκατοστή∶ 𐅄̣𐅂𐅂ΙΙΙ (20)[Πεταλι]δ̣ῶ̣ν κ̣ώμαρχος    [- - - 4 - 5 - -]κ̣λ̣ῆς Πεισιδήμου Ἀφιδναῖ    [ἀπέδο]το ἐσχατιὰν Ἀφιδ ἐν Πεταλιδ[ῶν]    [τὴν Χά]ρυβδιν καλουμένην    [ἕτερο]ν̣ χωρίον Ἀφιδ ἐν Πεταλιδῶν (25)[ὠνη . . . ἀμ]φοτέρων Ἀλκιάδης    [. . . 6 . . .].ους Ἀφιδνα 𐅅̣∶ {ε}ἑ̣κ̣ατοστή∶ 𐅃̣ [Οἰναίων] δ̣ήμαρχος Μνησαρχίδη̣[ς]    [- - - - - 8 - 9 - - - -] ἀπέδο̣το χωρίο(ν) ἐν Οἰνό[ει] [ὠνη - - - - - 9 - 10 - - - -]λ̣βίου Οἰναῖος 𐅅𐅄 (30)   [ἕτερον χωρίο]ν̣ ἐν Οἰνόει [ὠνη . . . . . . 12 . . . . . .]. Ο̣[ἰν]αῖος̣∶ ΗΗΗ    [κεφάλαιον 𐅅ΗΗΗ𐅄:] ἑκ̣[ατοστὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ] [῾Ραμνουσίων δήμαρχος?]    [- - -] (35)   [- - - ἀπέδοτο? - - -]    [- - - καλουμεν? - - -] [ὠνη? . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]ο ΤΤΤΧΧ    F 8    [. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .].υτι    [- - - καλουμεν - - - ?] (40)[ὠνη . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]υ̣ ῾Ραμ∶ ΧΧΧ𐅅    [ἕτερον χωρίον καὶ οἰκί?]α̣῾Ραμνοῦν    [. . . . . . 12 . . . . . . καλούμε?]ν̣α [ὠνη . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] ῾Ραμ ΤΤΤΧ    [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]ο̣ καλεῖτα̣[ι] (45)   [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]ο̣ν    [. . . . . . . 14 . . . . . . . ῾Ραμνοῦ]ντι [ὠνη . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .]Δ̣    [κεφάλαιον - - - ἑκατοστ?]ή̣: ΗΗ̣[ΗΗ - - - ?] [. . . . . . . . 15 . . . . . . . ἐπιμελη]ταί or μερῖ]ται
Fragment 9
Tribe 9 (14)ὠν[η - - -] (16)ὠν̣[η - - -]
Fragment 10
Tribe 10    Οἰα[- - -] (10)   Ἀρισ[- - -]    Μνησ.[- - -]    Θρασυ[- - -]    ἀπέδ̣ο̣[ντο - - -] ὠνηταὶ Πυ[- - -] (15)   Φ̣ίλων[- - -]      [ἑκατοστή: - - -] Μελαινέ[ων - - -]    Δωρόθε[ος - - -]    ἀπέδοτ[ο - - -] (20)ὠνη Οὐλίας [- - - Στειριεύς?] Κλωπιδ[ῶν - - -]    Αὐτ.[- - -]    ἀπ[έδοτο - - -]
Face A/B
col. 1/2
Fragment 17
   [- - -]𐅅    [- - -]ωι    [- - -]ΗΗ    [- - -]ωι (5)   [- - -]ι Η