Dedication by a thiasos

IG II3 4 643 Date: ca. 350-300 BC
 
The members of the association (thiasōtai)[1] dedicated (this) [to . . . ?] in the [priesthood] of Antiphanes . . . -s, Konon, Kallistratos, Rhyndax, . . . -oxenos, Apollonides, Komon, . . . -es, Midas, Apollodoros, Philinos, (5) . . . -s, Euxenides, Hephaistion, Kitos, . . . Archetimos, Andriskos, Asphalion, . . . -on, Midas, Lydos, Daos, Andriskos.