Dedication by a friendly society (eranistai)

IG II3 4 634 Date: Mid-4th cent. BC
 
[To He]rak[les][1] . . . , for their good luck, the friendly society (eranistai)[2] dedicated (this). They were: Kadous,[3] Manes, Kallias,[4] (5) Attas,[3] Artemidoros, Maes,[3] Sosias,[4] Sangarios,[3] Hermaios,[4] Tibeios,[3] Hermos.