Dedication to Sarapis etc.

IG II3 4 1137 Date: Uncertain
 
Sosinikos son of Euagoras son of the same (dedicated this) to Sarapis, Isis, Anoubis as a votive (euchēn).[1]