Honours for ephebes

IG II3 1 1221 Date: Ca. 210 BC
 
. . .
[[AntigonisI]][1] Pyrrhinos son of Theop[ompos of Gargettos?] -achos son of Hermo- of - [[DemetriasII]][1] (5) Aristeides . . . . . . . . . . . . -as.kles son of . . . (10) ErechtheisIII [Diony?]sios son of Dromeas . . . -ippos son of Sopatros AigeisIV -on son of Kallias . . . (15) -ates . . . -s son of La- . . . . . .