Honours for the prytany of Aiantis

IG II3 1 1152 Date: 222/1 BC?
 
. . .
. . . . . . and the undersecretary, Timokrates of Kydathenaion, and the pipe-player, Dexilaos of Halai; and the prytany secretary shall inscribe this decree on a stone stele and stand it in the (5) prytanikon; and the administrator (ton epi tei dioikēsei) shall allocate for inscribing the stele the expenditure accrued.
col. 1
[Rhamnous][1] . . .
col. 2
Trikorynthos Lysias Theodoros Argeios (25) Diodoros Aischylos Demetrios Phaleron Zoilos (30) Helixos Philoxenos Patron Nikolaos Olynpichos
col. 3
(35) S-es K-on Theoxenos Demophon Andron (40) Philokles Diogenes Marathon EPHAIPES[2] Menekrates (45) M.YINOS[2] Nikon Boethos Phainippos
col. 4
Kallimachos (50) Sokles Alexandros Straton Herakleides Hellen (55) Amyntas Oinoe Eteokles Aristokritos Eretymenes (60) Theogenes Nikokles Xenophilos
col. 1
[The Council (crowns)] . . . (65) . . . . . .
col. 2
The Council (crowns) Proxenos of (70) Aphidna
col. 3
The Council (crowns) Eukles of Trinemeia
col. 1
(75) The Council (crowns) . . .
col. 2
The Council (crowns) (80) Timokrates of Kydathenaion
col. 3
The Council (crowns) Dexilaos of (85) Halai