List of names, Council, 336/5 BC (?)

Agora XV 42 Date: 336/5 BC (?)
 
Face A (left)
ErechtheisI Euonymon[1] Anytos [Epi?]chares (5) Isonymos Philles Anthemion Isegoros Homophron (10) Demostratos Antiphates Moschos Kedoi Pythiades (15) Hieron Agryle Lysippos Sosippos Euthidikos (20) Timokrates Hippon Pambotadai Lykinos Anagyrous (25) Dokimos Isokrates Teisandros D[ema]inetos Phi[lin]o[s] (30) Archinos Kephisia - Blepes Charias (35) Stephanos Leontios Antiphates Pergase Anticharmos (40) Nikomachos Aristokrates Epiteles Themakos Antiphilos (45)Phegous Mnesiphon Lamptrai Hegem[achos?] Xen- (50) Lakrat[es or -eides] Euthymachos Autokrates Opsios Aristokles (55) Diodoros Archias Poulydamas Lysitheos Isonomos (60) Archikrates Eudemos
Face B (front)
[Heading?] AigeisII [Halai] (65)-s -machos [Philom- or Polyz]elos Chairedemides [Pha- or Kle]inippos (70)Diomeia [Timas?]itheos Araphen Euthykles Kleon (75)Phegaia Pythodoros Antisthenes Polykrates Myrrhinoutta (80) Neoptolemos Teithras [Pr?]okleides -sis -e-os (85) Euphoros Ankyle Dion Sostratos Ikarion (90) Peith[on] -on [Hagn?]otheos Poseidippos -los (95)[Kollytos] -okles -es -s Kolonos (100) Philippos Anthemion Hestiaia Spintharos Bate (105) Leon Erikeia Iasimachos Otryne Agatharchos (110)Plotheia Aristodemos Erchia Nikias Kallias (115) Hegetor Bathyllos Euthoinos Diognis Uninscribed space (120)Gargettos Kteon Prokles Dromokles Kleokritos (125)Ionidai Erximenes Kydantidai Kalliteles Xenokles (130)Philaidai Pythokles Antikles Phanostratos PandionisIII (135)Paiania Polyarkes Phanokles Sosthenes Demokles (140) Sotades Blepsias Thrasymedes Philodemos Theopompos (145) Demades Charinades Theodoros Kydathenaion Pytharatos (150) Theodorides Aristodemos Diodoros Demetrios Pasias (155) Hippeus Theophilos Philodemos Pytheas Leokrates (160) Aristogenes Probalinthos Leptias Charisandros Polykles (165) Meidokrates Theophilos [Oa] Ki- Niko- (170) Dion Antidotos Konthyle Proxenos Myrrhinous (175) Meidon Deinokrates Nikandros Aischylides Kallisthenes (180) Thouphanes Prasiai Timandros Timochares Charias (185)Steiria Charidemos Myrtilos Theopompos Angele (190) Euthykrates Hermippos Kytherros Aristarchos Diokles
Face C (right)
(195) LeontisIV [Sounion] -machos [Kleoph- or Autoph]rades -les (200) -inos Deiradiotai -mias Agathonides Potamos (205) Sokleides Phokion Diopeithes Aristokles Antiphanes (210)Phrearrhioi Antichares Demarchos Nausistratos Archestratos (215) Lykon Philokles Andromenes Kallaischros 1 line erased (220)Skambonidai Archestratos Kalliades Archestratos Kettos (225) Melanopides Smikythos Demophilos Leukonoion Lysandrides (230) Akestorides Damias Halimous Eubiodemos Athenodoros (235) Theognetos Cholleidai Theangelos Charidemos Aithalidai (240) Nikostratos Kallimachos Paionidai Lysistratos Phileas (245) Onomakles Kolonai Nikostratos Aristophon Hybadai (250) Laches Lysanias Eupyridai Theodotos Timokleides (255)Pelekes Pheidon Onesion Oion Chionis (260)Kropidai Dipolis Hekale Emmenides AkamantisV (265)Thorikos Dionysios Aristophanes Mnesikrates Hagnodemos (270) Kalliphanes Kephale Hipparchides Philistides Hierophon (275) Epagros Ergomeles Agatharchos Prokles Philonides (280) Demoteles Poros Philokrates Ischyrias Straton (285)Kerameis Kallias Theopompos Euktemon Menestratos (290) Timotheos Eukles Eiresidai Kallias Hermos (295) Euangelos Eucheirides Cholargos Timokles Proxenos (300) Telesarchides Lysiphon Iphistiadai Molottos Eitea (305) Kleoboulos Demokleides Sphettos Autokleides Thrason (310) Timokles Philokles Euthykrates Hagnous Speusias (315) Isandros Kalliphemos Chairedemos Lysimenes Prospalta (320) Hierophon Epikrates Timonides Polyeuktos Nikostratos (325)Kikynna Euphiletos Kallikrates.