Whitehead, Honours for Herakleides of Klazomenai, (ll. 20-21, 23)