Matthaiou, Grammateion 2016 b, 113-119 - Honours for Straton king of Sidon