Kaczko, Epigrams, 1a, 1b

Kaczko, Epigrams, dubia 1

Kaczko, Epigrams, dubia 2

Kaczko, Epigrams, 4

Kaczko, Epigrams, 125

Kaczko, Epigrams, 134