CEG 1, 2

CEG 1, 3

CEG 1, 6

CEG 1, 80

CEG 1, 83

CEG 1, 93

CEG 1, 135

CEG 1, 179

CEG 1, 182 (passim)

CEG 1, 317

CEG 1, 430

CEG 1, 434

CEG 1, 435