Agora XXXI 35 - Decree of [Melite?] honouring Satyra, priestess of the Thesmophoroi

Agora XXXI 209, no. 79 - Honorific altar for the hierophant