AIUK 4.5 (BM, Dedications)

AIUK 4.5 (BM, Dedications) no. 3 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

I Eleusis

I Eleusis 87 - Decree of the Kerykes honouring Xenokles of Sphettos

I Eleusis 93 - Decree of the Eumolpidai honouring Neoptolemos of Melite

I Eleusis 95 - Honours for Xenokles of Sphettos

IG I3

IG I3 950 - Dedication to Apollo

IG II3 4

IG II3 4 128 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 129 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 130 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 131 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 132 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 133 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 134 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 135 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 136 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 137 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 138 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 139 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 140 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 141 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 142 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 143 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 144 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 145 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 146 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 147 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 148 - Dedication to Apollo Hypo Makrais (?)

IG II3 4 149 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 150 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 151 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 152 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 153 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 154 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 155 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 156 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 157 - Dedication to Apollo Hypo Makrais (?)

IG II3 4 158 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 159 - Dedication to Apollo Hypo Makrais (?)

IG II3 4 160 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 161 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 162 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 163 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 164 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 165 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 166 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 168 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 169 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 170 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 171 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 172 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 173 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 174 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 175 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 176 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 177 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 178 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 179 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 180 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 181 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 182 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 183 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 184 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 185 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 186 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 187 - Dedication to Apollo Hypo Makrais (?)

IG II3 4 188 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 189 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 190 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 191 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 192 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 193 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 194 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 195 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 196 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 197 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 198 - Dedication to Apollo Hypo Makrais (?)

IG II3 4 199 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 200 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 201 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 202 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 203 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 204 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 205 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 206 - Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 950 - Dedication to Apollo

IG II3 4 1057 - Honours for Neoptolemos of Melite